Meny
Rekordstor tillit til domstolene (23.12.10)

84 prosent av befolkningen sier at de har ganske stor, eller svært stor tiltro til domstolene som presenteres i siste nummer av domstolmagasinet Rett på sak. I løpet av de femten år undersøkelsen er blitt gjennomført har tilliten aldri vært større.  

Les mer
Dom i Lommemann-saken (22.12.10)

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i Lommemann-saken. Les dommen på Borgartings nettsider

Les mer
Få tilsidesettelser av juryen (22.12.10)

En undersøkelse i domstolmagasinet Rett på Sak viser at det er få tilsidesettelser av jurykjennelser.

Les mer
Styrker siktedes rettssikkerhet (10.12.10)

Både i straffesaker og i sivile saker lovfestes det nå at lagmannsretten plikter å begrunne beslutninger om å nekte å fremme en anke fra tingretten. Videre lovfestes det at nedsatt funksjonsevne kan gi særlig grunn til å oppnevne forsvarer.  

Les mer
Evaluering av europeiske rettssystemer (08.12.10)

En ny rapport er lagt fram, med statistikk og informasjon, som sammenligner arbeidet i domstoler og rettsvesen i 45 av Europarådets medlemsland. Rapporten beskriver ressursbruk, effektivitet, lønnsnivå, IKT-nivå og en rekke andre forhold.

Les mer
Søkere til stillingen som norsk dommer ved EMD (03.12.10)

Det er nå klart hvem som søker stillingen som norsk dommer ved Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Les mer
Kan du tenke deg å bli lekdommer? (02.12.10)

Flere domstoler har for lite utvalg av meddommere og / eller lagrettemedlemmer og har bedt kommunene om å oppnevne flere. Mer informasjon om å vervet finner man på www.domstol.no/lekdommer.

Les mer
Kvinneandel på stedet hvil (17.11.10)

Kvinneandelen blant søkere til dommerstillinger har i årevis vært uendret. Samtidig sank andelen kvinner blant utnevnte dommere i 2009. Det kan se ut som om kvinnenes inntog i dommerkorpset har stoppet opp.

Les mer
Nytt nummer av Rett på sak (04.11.10)

Les om evaluering av tvisteloven, undersøkelse av strafferabatt og språk i domstolene i siste utgave av domstolmagasinet Rett på sak. Denne gangen er magasinet også gjort tilgjengelig i en Ipad- og mobil-vennlig versjon.

Les mer
Økt bruk av strafferabatt (29.10.10)

Bruken av strafferabatt i domstolene øker fortsatt. En ny undersøkelse bekrefter at strafferabatt aktivt brukes i norske rettssaler. I 2009 ble det brukt strafferabatt i 85 prosent av tilståelsessakene i tingrettene.

Les mer
Forslag til revidering av offentlighetsregler (29.10.10)

Det er behov for å forenkle og modernisere reglene om offentlighet i rettspleien. Det mener Domstoladministrasjonen som har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag. Arbeidsgruppen er nå klar med sin sluttrapport.

Les mer
Etiske prinsipper for dommere (06.10.10)

De etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet.

Les mer
Tilsettingsstopp vurderes opphevet (05.10.10)

- Hvis forslaget til statsbudsjett blir vedtatt betyr det at tilsettingsstoppen i domstolene vurderes opphevet. Vi er fornøyde med at det er forståelse for at en budsjettøkning må til for å hindre at sakene begynner å hope seg opp i domstolene. Vi har Europas raskeste domstoler, det er viktig for samfunnet og for partene at den raske saksbehandlingstiden holder seg. Det sier direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

Les mer
Krav på fri rettshjelp? (23.09.10)

Privatpersoner kan i visse tilfeller få advokatutgiftene dekket av staten. I noen sakstyper kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du dekkes av ordningen.

Les mer
Nye regler i barneloven (31.08.10)

Barnelovens regler er endret på flere områder i 2010, blant annet når det gjelder vold mot barn, foreldresamarbeid, samværsrett og delt bosted.

Les mer
Straffene er strengere enn vi tror (31.08.10)

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no.

Les mer
Flere saker til domstolene (27.08.10)

Antallet straffesaker som kom inn til domstolene økte markant i første halvår 2010. Antallet tvistesaker ligger også på et historisk høyt nivå. Domstolene klarer ikke lengre å få avviklet saker i samme tempo som det kommer inn nye. Det viser domstolenes halvårsstatistikk.

Les mer
Langbach ut mot barneombudet (20.08.10)

Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach går i Dagsavisen 20. august ut mot Barneombudets krav om egne barnedomstoler og barnedommere. – Kunnskapsløst, sier Langbach.

Les mer
Arbeidsgruppe oppnemnt for samisk dimensjon (06.08.10)

- Eg er glad for at det no vil bli sett i gang eit arbeid for å utreia korleis den samiske rettskulturen skal ivaretakast og utviklast. For det samiske folket vil dette kunne ha stor betydning. Dette seier leiar for arbeidsgruppa, sorenskrivar i Indre Finnmark tingrett Finn-Arne Schancke Selfors.

Les mer
Barnelovseminarer skal gi forutsigbarhet (30.07.10)

Dommere, advokater og sakkyndige samles i 2010 til fire regionale seminarer om barnefordelingssaker. Sammen skal de stake ut en kurs som ivaretar alle parter og gjør domstolbehandlingen forutsigbar for advokater og sakkyndige.

Les mer
Flertallet av partene i barnefordelingssaker har flerkulturell bakgrunn (09.07.10)

I Oslo har hver fjerde innbygger ikke-vestlig bakgrunn. Det gjenspeiler seg i tingrettens arbeidshverdag, der en stor andel brukere har en helt annen kulturell bakgrunn enn den norske. I seks av ti barnefordelingssaker har én eller begge parter bakgrunn fra et ikke-vestlig land. Det viser en gjennomgang av årene 2008 og 2009.

Les mer
Ny forfatter av Høyesteretts historie (07.07.10)

Aage Thor Falkanger, som var engasjert av Domstoladministrasjonen til å skrive Høyesteretts historie bind III fram til 200-årsjubileet i 2015, har i brev til Domstoladministrasjonen meddelt at har besluttet ikke å gå videre med arbeidet.

Les mer
Kraftig auke i tolkebruk (06.07.10)

Bruken av tolkar i norske rettssaler aukar stadig, og ein stor del av utbetalingane går til tolkar som ikkje hadde bestått nokon test.

Les mer
Skjerpede straffer for vold og overgrep (30.06.10)

Fra 1. juli skjerpes straffenivåene i alvorlige voldssaker og for seksuallovbrudd

Les mer
Nytt nummer av Rett på sak (24.06.10)

Les om dommerobservasjoner, religiøse domstoler og om kraftig øking i bruk av tolker i siste utgave av domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Krever lønnsløft for jordskiftedommere (22.06.10)

I et brev til justisministeren krever Domstoladministrasjonen et lønnsløft for jordskiftedommere. – Rekrutteringssituasjonen i jordskiftedomstolene er svært vanskelig, sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach, som nå utfordrer justisministeren.

Les mer
Ikke behov for forbud mot politisk betingede plagg og symboler i domstolene (14.06.10)

Domstoladministrasjonen (DA) har hatt et forslag om regulering av religiøst og politisk betingede plagg og symboler på høring. Saken ble behandlet av DAs styre 14.juni.

Les mer
Domslutning "Lommemannssaken" (14.06.10)

Her kan du lese slutningen fra dommen i den såkalte Lommemanssaken fra Follo tingrett, avsagt 14. juni 2010.

Les mer
Domslutning "Lommemannssaken" (14.06.10)

Her kan du lese slutningen fra dommen i den såkalte Lommemannssaken fra Follo tingrett, avsagt 14. juni 2010.

Les mer
Ankeavvisning må begrunnes (11.06.10)

Regjeringen foreslår fredag 11.juni å lovfeste at beslutninger i lagmannsretten om å nekte anke fremmet, skal være begrunnet, både i straffesaker og sivile saker. Samtidig utvides bruken av videokonferanseutstyr i domstolene for å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse.

Les mer
15 millioner kroner tilføres domstolene i RNB (11.05.10)

I forslaget til Revidert Nasjonalbudsjett har regjeringen økt bevilgningene til domstolene med 15 millioner kroner for å styrke bemanningen i tingrettene.

Les mer
- Domstolene kan bli bedre på service (29.04.10)

Sorenskriver Bernt Bahr mener norske domstoler kan lære av andre land når det gjelder å ivareta vitner både før og under rettssaken.

Les mer
166 millioner kroner i rettsgebyrer (20.04.10)

Statens inntekter fra rettsgebyrer har vokst fra 160 millioner kroner i 2008 til 166 millioner i 2009. Inntektene ble imidlertid ca. 12 millioner kroner lavere enn forventet i fjor. Dette kommer frem av årsmeldingen Domstolene i Norge 2009.

Les mer
Høringssvar om datalagring (16.04.10)

Forslaget til datalagring vil medføre merarbeid for domstolene. Dette fordi forslaget innebærer at politiets begjæringer om utlevering av data heretter skal fremsettes for domstolene. Det skriver Domstoladministrasjonen i sitt høringssvar.

Les mer
Informasjonsark på åtte språk (23.03.10)

Trenger du informasjon om domstolene på andre språk enn bokmål, nynorsk og samisk?

Les mer
Flere tvangssalg i 2009 (09.02.10)

Antallet tvangssalg av fast eiendom og borettslagsandeler steg i 2009. Det viser statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Les mer
Flere saker venter på behandling (03.02.10)

Stadig flere sivile tvister blir brakt inn til domstolene. I 2009 var økningen inn til domstolene i første instans over 11 prosent til 15 789 sivile saker. Ved årsskiftet var det 1200 flere saker som ventet på behandling enn ved forrige årsskifte, en økning på 20 prosent.  Det viser statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Les mer
Flere saker venter på behandling (03.02.10)

Stadig flere sivile tvister blir brakt inn til domstolene. I 2009 var økningen inn til domstolene i første instans over 11 prosent til 15 789 sivile saker. Ved årsskiftet var det 1200 flere saker som ventet på behandling enn ved forrige årsskifte, en økning på 20 prosent.  Det viser statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Les mer