Meny

En arbeidsgruppe foreslår flere tiltak innen språk, kompetanse og rekruttering for at de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene skal styrke sin ivaretakelse av forpliktelser overfor det samiske folk.

- Grunnlovens § 110 pålegger myndighetene å legge til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. Dette innebærer også krav til domstolenes organisasjon og til dommernes kompetanse, innsikt og holdninger. Det sier arbeidsgruppens leder, sorenskriver Finn-Arne Selfors i Indre Finnmark tingrett.

- Arbeidet har avdekket at domstolene har en vei å gå for imøtekomme den samiske befolkningens interesser. Mangelen på samiskspråklige dommere vil i praksis begrense mulighetene til å bruke samisk som et aktivt rettsspråk. Det er dessuten behov for en forbedret tolketjeneste. Et annet aspekt er usikkerheten som manglende dokumentasjon av sedvanerett skaper. I tillegg vil kompetanseheving blant dommere innen samerett og kulturforståelse være nødvendig.

Arbeidsgruppen har gjort rede for de rettslige forpliktelser domstolene og Domstoladministrasjonen har overfor samene i Norge, og hva som er status på området. Rapporten skal nå ut på høring.

Blant forslagene:
- Sikre at den enkelte opplever å kunne bruke samisk som et likestilt språk i rettsprosesser gjennom blant annet styrket rekruttering av samiskspråklige dommere og forbedret tolketjeneste.

- Styrke domstolenes kompetanse på blant annet samerett, samiske sedvaner og rettsoppfatninger.
- Bidra til økt forskning og bedre dokumentasjon av samiske sedvaner og samisk sedvanerett.  
- Sikre reindriftsutøvere samme tilgang til jordskiftevirkemidlene som eiere av og rettighetshavere på jordbrukseiendommer.

Lenke til arbeidsgruppens rapport

Arbeidsgruppen:
Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors (78 92 64 00)
Jordskifterettsleder Liv Nergaard, Nord-Troms jordskifterett
Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Hålogaland lagmannsrett
Seniorrådgiver Hilde Wahl Moen Domstoladministrasjonen
Seniorrådgiver Anne Ragnhild Meringen Domstoladministrasjonen.

Siden ble sist oppdatert: 16.03.2011, kl. 09.11