Rettsgebyr

Illustrasjonsbilde penger

Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1130 kroner.

Hvem skal betale?

Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse.

Den som taper saken kan pålegges å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen om sakskostnadene.

En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for dette.

Noen saker er unntatt

I noen saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet foreldretvister, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak (lovdata.no).

Fri rettshjelp (lovdata.no) kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

Rettsgebyr for ulike sakstyper

Rettsgebyret (R) på 1130 kroner fra 1. januar 2018 er fastsatt i lov om rettsgebyr (lenke til lovdata.no). Antall rettsgebyr som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende saken er. Se oversikt nedenfor.

Forliksrådet

Se www.forliksraadet.no.

Sivile saker i tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1 R.

 

1 dag

 (5 R)

5 650 kr

 

2 dager

 (8 R)

9 040 kr

 

3 dager

 (11 R)

12 430 kr

 

4 dager

 (14 R)

 15 820 kr

 

5 dager

 (17 R)

19 210 kr

 

6 dager

 (21 R)

23 730 kr

 

7 dager

 (25 R)

28 250 kr

 

8 dager

 (29 R)

32 770 kr

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 R) = 2 260 kr
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 260 kr
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 R) = 2 825 kr
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales 4 520 kr (halvparten av 9 040 kr)
 • Fraværsdom (2,5 R) = 2 825 kr.

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

I småkravsprosess-saker som har vært behandlet av forliksrådet, betales (2,5 R) = 2 825 kroner. Har saken ikke vært behandlet i forliksrådet først, økes betalingen til (3,5 R) = 3 955 kroner.

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (0,8 R) = 904 kr

Skjønn:

 • (5 R) hver dag skjønn holdes = 5 650 kr
 • Hvis skjønn heves før første dag (2 R) = 2 260 kr.

Det samme gjelder for overskjønn.

Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (forføyning/arrest)

 • For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales (2,1 R) =  2 373 kr (selv om begjæringen senere trekkes eller avvises)
 • For begjæring om utlegg betales (1,7 R) = 1 921 kr
 • For begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag fra utlandet betales 1, 7 R = 1 921 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 130 kr
 • Arrest og midlertidig sikring/forføyning (2,5 R) = 2 825 kr
 • Behandling av begjæring om tvangsoppløsning av sameie (2,1 R) =  2 373 kr

Hvis retten beslutter å gjennomføre tvangsoppløsningssalget påløper i tillegg et behandlingsgebyr (9 R) = 10 170 kr.

Hvis retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse, kommer det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14  (lenke til lovdata.no)

Skifte-og konkursbehandling

 • Proklama (4 R) =  4 520 kr
 • Bobehandling av dødsbo er i utgangspunktet (18 R) = 20 340 kr. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da betales bare det halve antallet rettsgebyr (9 R), i tillegg kommer salær til bobestyrer.
 • Bobehandling av felleseiebo og konkursbo (25 R) = 28 250 kr
 • Hvis konkursbehandlingen innstilles (12,5 R) = kr 14 125 kr
 • Avslått eller trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling, eller hvis konkurssaken heves (3 R) =  3 390 kr
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo: 30 000 kr (fastsettes av den enkelte tingrett og kan derfor variere noe).
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om konkurs (50 R):  56 500 kr
 • Forberedende rettsmøte (2 R) =  2 260 kr
 • Behandling av gjeldsforhandlingsbo (5 R) =  5 650 kr

Notarialbekreftelser (notarius publicus)

282 kroner for notarialattester (0,25 R).

Oppbevaring av testamente

Oppbevaring av testament i en domstol koster 904 kroner (0,8 R).


 

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = 27 120 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

For saker som ikke ender med dom:

 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) =  27 120 kr
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 260 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = 6 780 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 260 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  13 560 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 under hovedforhandling betales 15 255 kr (dette er halvparten av 27 R, altså 30 510 kroner. Se tabell i neste avsnitt).

 

Tillegg for ankeforhandling per dag:

 

1 dag

 (24 R)

 27 120 kr

 

2 dager

 (27 R)

 30 510 kr

 

3 dager

 (30 R)

 33 900 kr

 

4 dager

 (33 R)

 37 290 kr

 

5 dager

 (36 R)

 40 680 kr

 

6 dager

 (40 R)

  45 200 kr

 

7 dager

 (44 R)

 49 720 kr

 

8 dager

 (48 R)

 54 240 kr

Ut over dette fortsetter tillegget å være 4 R per dag.