Midlertidig sikring

På disse sidene kan du lese mer om midlertidig sikring, arrest og midlertidig forføyning. 

Hva er midlertidig sikring?

Dette er en midlertidig rettsavgjørelse som skal gjelde inntil en vanlig domstolbehandling har avklart en tvist.  Sikringen innebærer at den som avgjørelsen retter seg mot, er forpliktet til å unnlate å gjøre noe inntil spørsmålet er avklart og andre eventuelt har fått dekning for sine krav. Eksempelvis kan en person forpliktes til å ikke bruke opp penger eller fjerne verdier.

Det kan også være at du som huseier opplever at en annen stenger adkomsten til din bolig på ulovlig grunnlag. Da kan det være behov for å få adkomsten åpnet igjen umiddelbart. Midlertidig sikring er en fremgangsmåte som kan benyttes i et slikt tilfelle.

Midlertidig sikring er altså et supplement til vanlig domstolbehandling i saker hvor tidsmomentet er viktig.

Midlertidig sikring - arrest

Begrepet arrest betyr sikring av et pengekrav mot en annen. Dette er aktuelt fordi det kan ta tid å skaffe et tvangsgrunnlag. Med arrest så sikrer du kravet før tvangsgrunnlaget foreligger. Dette er aktuelt når skyldnerens atferd gjør at du frykter at en forsinkelse vil forspille eller gjøre det vesentlig vanskeligere å tvangsfullbyrde kravet. Arrest kan tas i alle typer formuesgoder (bankkontor og verdipapir). Unntaksvis kan det også bli snakk om frihetsbegrensninger som utreiseforbud.

Midlertidig sikring -midlertidig forføyning

Midlertidig forføyning er sikring av krav på annet enn penger. Eksempler på saker er stans i sprengningsarbeider, utsettelse av uttransportering av asylsøkere, forbud mot distribusjon av ærekrenkende medieartikler og forbud mot salg av kopierte produkter.

Hvorfor har vi slike bestemmelser?

I en rettsstat kan ikke den enkelte borger selv ta seg til rette, selv ikke for å sikre egne rettigheter for eksempel når en gjeld skal betales. Hvis noen skylder deg penger og nekter å betale, må domstolene dømme vedkommende til å betale eller så må spørsmålet løses ved en avtale. Først da kan pengene inndrives.

Hvordan fremsettes kravet?

En begjæring om midlertidig sikring må sendes retten der den saksøkte bor eller har forretningssted, eller der den gjenstanden som begjæringen knytter seg til finnes. Hvis tvisten allerede er til behandling ved en domstol, skal begjæringen sendes denne domstolen.

I begjæringen må du

- oppgi partenes navn, fødselsdato/organisasjonsnummer, adresse og helst telefonnummer
- beskrive hva saken gjelder og redegjøre for kravet som skal sikres
- legge ved dokumentasjon for det (kontrakter, kvitteringer eller hvem som kan bekrefte dine opplysninger)
- beskriv også grunnen for at du krever sikring og hvordan dette bør skje 

Til slutt formulerer du en påstand som kort og nøyaktig beskriver hva du mener rettens avgjørelse bør gå ut på. I tillegg kan du legge ned påstand om dekning av dine saksomkostninger. Dersom begjæringen ikke fører fram, kan det føre til ansvar for å betale motpartens sakskostnader. Dette ansvaret omfatter også motpartens advokatutgifter.

Begjæring og eventuelle vedlegg må du levere i fire undertegnede eksemplarer. Det vil ofte være best å få hjelp av en advokat til å sette opp begjæringen.

Vær oppmerksom på at retten selv velger hvilken sikring som er nødvendig, resultatet kan derfor bli andre tiltak enn de du ber om.

Hvem behandler saken?

Det er tingretten som behandler saker om midlertidig sikring. Ett unntak gjelder for Oslo hvort Oslo byfogdembete tar disse sakene.

Hva koster det?

Hovedregelen er 2,5 ganger rettsgebyret for å begjære midlertidig sikring. Hvis begjæringen ikke fremsettes av en advokat, må dette betales når du leverer begjæringen. 

Hvordan skjer saksbehandlingen?

Behandlingen av din begjæring kan ende slik:

 • Domstolen finner ikke grunnlag for at vilkårene for midlertidig sikring er oppfylt og avslår begjæringen.
 • Retten innkaller til muntlige forhandlinger og avgjør deretter saken 
 • Retten tar begjæringen til følge uten at motparten får uttale seg (aktuelt hvis saken haster)

Hvis retten tar begjæringen til følge uten å holde muntlige forhandlinger, kan motparten (eller andre som avgjørelsen går ut over) be om muntlige forhandlinger i etterkant. Rettens avjørelse (kjennelse) kan da endre eller stå fast på det det første resultatet.

Selve gjennomføringen av rettens beslutning blir vanligvis overlatt til namsmannen. I midlertidige forføyninger kan namsmannen for eksempel møte opp hops saksøkte og kreve stans i et  byggearbeid. Ved arrest kan namsmannen kontakte en bank for å få sperret en konto.

Klage på rettens avgjørelse

Tingrettens avgjørelse (kjennelsen) kan bringes videre til lagmannsretten. Har tingretten besluttet midlertidig forføyning uten muntlige forhandlinger, kan du be om muntlige forhandlinger om du er uenig i avgjørelsen. Saken blir da prøvd på nytt i tingretten.

Tingrettens nye avgjørelse kan bringes inn for lagmannsretten. Fristen er èn måned fra kjennelsen er forkynt. Anken rettes til lagmannsretten, men sendes til tingretten.  De sender saken til lagmannsretten etter å ha fått en uttlalese fra motparten i saken.

Gebyr for å bringe saken inn for lagmannsretten er normalt 6 ganger rettsgebyret. Dette gebyret skal i utgangspunktet betales inn senest samtidig som anken leveres. Advokater har imidlertid rett til etterskuddsvis betaling.

Hvor lenge varer avgjørelsen?

En arrest faller bort uten at den formelt oppheves, hvis

 • den som har fått arrest, senere oppnår utlegg i samme gjenstand 
 • rettens krav til sikkerhet ikke blir fulgt opp, eller pålegg fra retten om å ta ut søksmål ikke bli fulgt opp
 • det ikke er satt tidsfrist for søksmål eller begjæring om tvangsfullbyrdelse, og slikt søksmål eller begjæring ikke er fremmet innen ett år
 • kravet med ilagte saksomkostninger blir betalt 
 • motparten blir frifunnet i et ordinært søksmål 
 • den som har fått arrest, senere gir avkall på denne
 • den som har fått arrest ikke begjærer utlegg innen en måned etter han har fått rettskraftig dom for kravet

En midlertidig forføyning faller bort uten at den formelt oppheves, hvis:

 • den er tidsbegrenset og tidsfristen er utløpt 
 • rettens krav til sikkerhet ikke blir fulgt opp, eller pålegg fra retten om å ta ut søksmål ikke bli fulgt opp 
 • kravet blir oppfylt og ilagte saksomkostninger blir betalt 
 • motparten blir frifunnet i et ordinært søksmål 
 • den som har oppnådd midlertidig forføyning, senere gir avkall på denne.ed midler

Klage på rettens avgjørelse

Tingrettens avgjørelse (kjennelsen) kan bringes videre til lagmannsretten. Har tingretten besluttet midlertidig forføyning uten muntlige forhandlinger, kan du be om muntlige forhandlinger om du er uenig i avgjørelsen. Saken blir da prøvd på nytt i tingretten/Oslo byfogdembete).

Tingrettens nye avgjørelse kan bringes inn for lagmannsretten. Fristen er èn måned fra kjennelsen er forkynt. Anken rettes til lagmannsretten, men sendes til tingretten. Anken videresendes til lagmannsretten etter at tingretten har fått en uttalelse fra motpart i saken.

Gebyr for å bringe saken inn for lagmannsretten er normalt 6 ganger rettsgebyret. Dette gebyret skal i utgangspunktet betales inn senest samtidig som anken leveres. Advokater har imidlertid rett til etterskuddsvis betaling.

Hvor lenge varer avgjørelsen?

En arrest faller bort uten at den formelt oppheves, hvis:

 • den som har fått arrest, senere oppnår utlegg i samme gjenstand 
 • rettens krav til sikkerhet ikke blir fulgt opp, eller pålegg fra retten om å ta ut søksmål ikke bli fulgt opp. 
 • det ikke er satt tidsfrist for søksmål eller begjæring om tvangsfullbyrdelse, og slikt søksmål eller begjæring ikke er fremmet innen ett år
 • kravet med ilagte saksomkostninger blir betalt 
 • motparten blir frifunnet i et ordinært søksmål 
 • den som har fått arrest, senere gir avkall på denne
 • den som har fått arrest ikke begjærer utlegg innen en måned etter han har fått rettskraftig dom for kravet.

En midlertidig forføyning faller bort uten at den formelt oppheves, hvis:

 • den er tidsbegrenset og tidsfristen er utløpt 
 • rettens krav til sikkerhet ikke blir fulgt opp, eller pålegg fra retten om å ta ut søksmål ikke bli fulgt opp 
 • kravet blir oppfylt og ilagte saksomkostninger blir betalt 
 • motparten blir frifunnet i et ordinært søksmål 
 • den som har oppnådd midlertidig forføyning, senere gir avkall på denne.