Anke i straffesak

Denne siden gir oversikt over hva som skjer når en sak ankes fra tingretten til lagmannsretten.

Hva kan ankes?

Tingrettens avgjørelser kan ankes til lagmannsretten Både den som er domfelt og påtalemyndigheten kan anke. Ankefristen er på to uker. Den som er fornærmet, pårørende eller krenket ved en straffbar handling har imidlertid ikke rett til å anke straffesaken om han eller hun er misfornøyd med tingrettens dom. 

Anken kan gjelde

  • bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet 
  • straffutmålingen 
  • saksbehandlingen 
  • lovanvendelsen

Hvis den tiltaltes anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, må dette presiseres i anken. Dette innebærer at det i en ny rettssak skal tas stiling til om tiltalte har gjort det som han er tiltalt for eller ikke. Da skal lagmannsretten vurdere alle sider av saken, dette kalles full ankebehandling.

Hvis anken bare gjelder saksbehandlingen i tingretten, skal du beskrive den feilen som du mener er gjort. Det er også en fordel om du forklarer hvorfor du mener at dommen er gal. Hvis det er kommet inn nye bevis i saken, bør også dette nevnes.

Anker over kjennelser og beslutninger

Anker over kjennelser og beslutninger (altså ikke dommene) i tingrettene behandles av tre lagdommere. Som hovedregel avgjøres saken ut i fra saksdokumentene.

Ikke alle anker behandles

Lagmannsretten skal vurdere alle anker, men ikke alle anker fremmes til full ankebehandling i lagmannsretten, se straffeprosessloven § 322 (lenke til lovdata.no). Hvis lagmannsretten nekter å behandle anken, skal den gi en skriftlig beslutning hvor det skal fremgå hvorfor anken ikke ble tatt inn til full ankebehandling.

I saker om forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, kan anken vanligvis ikke nektes behandlet. I saker hvor påtalemyndighetens påstand var idømmelse av bot, inndragning eller tap av førerkort, og retten ikke avsa dom for annen straffereaksjon, er utgangspunktet at anken ikke fremmes. Likevel kan lagmannsretten kan samtykke til å behandle en slik sak når saklige grunner taler for det.

I andre saker kan anken avvises når lagmannsretten finner det klart at den ikke vil føre frem. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til fordel for siktede kan avvises når retten mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning.

Hvem skriver anken?

Forsvareren din kan deg råd om du bør anke eller ikke, og kan hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til dette i domstolen, hos påtalemyndigheten eller en ansatt i fengselet. Ankeerklæringen må undertegnes av deg.

Hvordan behandles anken?

I 2018 vil anker i lagmannsretten behandles på to ulike måter avhengig av anketidspunktet. Dette skyldes overgangsreglene for avskaffelsen av juryordningen.

Saker anket etter 1. januar 2018 - Meddomsrett

Retten settes med to fagdommere og fem lekdommere som avgjør spørsmålet om skyld og straff. Det skal være minst to av hvert kjønn. Fagdommere og meddommere er sammen om alle avgjørelser, og alle stemmer teller likt. Det må være et kvalifisert flertall blant de syv for at den tiltalte skal dømmes skyldig. Det vil si at minst fem må stemme for domfellelse. I tillegg må minst en av fagdommerne være blant disse. I motsatt fall er tiltalte å anse som uskyldig og blir frifunnet.
Alle andre avgjørelser i saken avgjøres ved alminnelig flertall. Fagdommere og meddommere er sammen om alle avgjørelser.

Saker anket før 1. januar 2018 - Strafferamme på inntil 6 år

Lagmannsretten settes med tre fagdommere og fire meddommere om strafferammen i saken er inntil seks års fengsel. Det vil si at tre fagdommere og fire meddommere utgjør retten. Meddommerne trekkes tilfeldig fra et utvalg, det samme som for lagrettemedlemmer. Det skal være to kvinner og to menn. Retten er sammen om alle avgjørelser, og alle har lik stemme. Avgjørelsen av skyldspørsmålet krever at et kvalifisert flertall på fem stemmer for at tiltalte er skyldig. Av disse må minst en være fagdommer. I motsatt fall er tiltalte å anse som uskyldig og blir frifunnet. Alle andre avgjørelser i saken bestemmes med alminnelig flertall.

Saker anket før 1. januar 2018  - Strafferamme på 6 år eller mer

Er strafferammen i saken på seks år eller mer, så behandles saken som en jury/lagrettesak. Da består retten av tre fagdommere og juryen. Juryen består av ti personer og skal helst sammensettes med fem kvinner og fem menn. For hver sak trekkes medlemmene fra utvalget av lagrettemedlemmer. Domstolen innkaller alltid fjorten lagrettemedlemmer og to varamedlemmer. Tiltalte og påtalemyndigheten kan etter bestemte regler velge bort (skyte ut) inntil tre lagrettemedlemmer hver. Lagrettens ordfører velges av og blant de ti medlemmene av lagretten.

Når rettsforhandlingene er over, trekker lagretten seg tilbake i enerom for å rådslå.
Før lagretten trekker seg tilbake gir rettens leder en redegjørelse for saken, blant annet for de rettsspørsmål som saken reiser. Lagretten er bundet av rettslederens syn på hvordan rettsreglene skal forstås.

Under de lukkede forhandlingene kan lagretten kun ta kontakt medrettens leder. Han kan heller ikke være til stede når lagretten drøfter saken. Hvert enkelt av de ti lagrettemedlemmene stemmer etter tur ja eller nei på spørsmålene om tiltalte er skyldig eller ikke etter tiltalen.

Skyldsspørsmålet avgjøres av juryen alene, uten fagdommerne.Lagrettens ordfører velges av og blant de ti medlemmene av lagretten. Minst syv av de ti jurymedlemmene må stemme for domfellelse for at den tiltalte bli funnet skyldig. Stemmer færre enn syv for domfellelse, så har juryen svart «nei» på om tiltalte er skyldig. Juryen svarer kun «ja» eller «nei» på om en tiltalt er skyldig, uten en nærmere begrunnelse.Etter at skyldspørsmålet er besvart,skal eventuelt fire av jurymedlemmene delta i straffeutmålingen sammen med de tre fagdommerne.

Juryens avgjørelse kan settes til side

Juryens kjennelse kan av hensyn til rettssikkerhet oppheves av fagdommerne slik at den må behandles på ny. Da vil saken bli behandlet i meddomsrett. Avgjørelsen kan settes til side i to tilfeller:
- Juryen har svart at tiltalte er skyldig, men fagdommerne mener at det ikke er ført tilstrekkelige bevis for dette.
- Juryen har svart nei på skyldspørsmålet, mens fagdommerne enstemmig mener at tiltalte utvilsomt er skyldig.

Blir lagrettens kjennelse satt til side, skal saken behandles på nytt. Da skal saken imidlertid behandles som en meddomsrettssak.

Slutt med jury fra årskiftet 2018/2019

Etter 31. desember 2018 skal alle ankesaker behandles av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

Les mer om overgangsreglene på regjeringen.no.

Begrenset ankebehandling

Begrenset ankebehandling vil si at det ikke er selve skyldspørsmålet som ankes. I stedet er straffeutmålingen, lovanvendelsen eller saksbehandlingen som ankes. Rettens sammensetning i begrensede anker er som følger

Anke over straffeutmålingen i saker med strafferamme på mer enn seks års fengsel: To fagdommere og fem lekdommere

Anke over straffeutmålingen i saker med strafferamme på inntil seks års fengsel: Tre fagdommere.

Anke over lovanvendelsen (om tingretten har anvendt loven riktig): Tre fagdommere.

Anke over saksbehandling (om tingretten har begått feil i saksbehandlingen): Tre fagdommere.