Betinget dom

Utsetter fullbyrdelsen av en straffedom etter nærmere fastsatte betingelser. Straffen faller bort hvis betingelsene er oppfylt, f.eks. at det ikke ble begått nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid. Prøvetiden er normalt på 2 år. Hvis det ikke begås nye straffbare handlinger i prøvetiden, så slipper man å sone i fengsel. Ofte omtalt som betinget straff.