Fylkesnemda

Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan, men det følger både av bestemmelser i sosialtjenesteloven og av lovforarbeidene at den skal fungere som en domstol. Det er i alt 12 fylkesnemnder. Alle har en leder som er jurist, i tillegg til to sakkyndige og to alminnelige medlemmer.

Det er særlig to grupper av saker som fylkesnemnda skal behandle. Den ene gruppen er saker som gjelder omsorgssvikt. Her vil barnevernet mene det for eksempel er aktuelt med omsorgsovertakelse, plassering i institusjon, plassering i fosterhjem og eventuelt fratakelse av foreldreansvar. Den andre gruppen gjelder barn med atferdsvansker, hvor det kan gjøres vedtak om tidsbegrenset plassering i institusjon.