Namsmyndigheter

Namsmyndighet er betegnelse på den offentlige myndighet som forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992. Namsmyndighetene er namsmannen og tingretten, som tidligere ble kalt namsrett når den behandlet saker om tvangsfullbyrdelse. Tingretten er funksjonelt overordnet namsmannen.
Namsmannen hører til politi- og lensmannsetaten. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann. I Oslo og større byer er det etablert egne namsfogddistrikter, der namsfogden er namsmann.