Påtalemyndigheten

Den offentlige instans som leder etterforskningen i straffesaker i straffesaker og avgjør om det skal tas ut tiltale. Delt i tre nivåer: påtalemyndigheten i politiet (politifullmektiger- og advokater), statsatvokatene og Riksadvokaten.

Underveis  i etterforskningen kan påtalemyndigheten ta ut siktelse, begjæres varetektsfengsling osv.

Påtalemyndigheten kan

- henlegge saken
- ilegge forelegg eller påtaleunnlatelse
- reise tiltale for domstolen

Det er påtalemyndigheten hos politiet som avgjør de aller fleste sakene, men for de alvorligste forbrytelsene er det statsavokaten eller riksadvokaten som tar ut tiltale.

Påtalemyndighetens representant i retten benevnes gjerne som anklager eller aktor, mens den tiltalte representeres av forsvarer.