Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen.jpg

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge. DA skal bidra til at domstolene er i best mulig stand til å møte utfordringene de stilles overfor.

Åpningstider

Fra 15. september til 14. mai: 08.00.-15.45.

Fra 15. mai til 14. september: 08.00.-15.00.

Om Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 63 tingretter (inkludert Oslo byfogdembete) og 34 jordskifteretter. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjonsarbeid samt drift og utvikling av IKT-systemer.

I rollen som sentraladministrasjon skal DA medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon overfor domstolene og arbeider for å styrke tilliten til disse.

DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskifterettene.

Vi er ca. 90 ansatte og holder til i Trondheim.            

Hvorfor en egen Domstoladministrasjon?

Kjernen i en rettsstat er at domstolene ikke skal stå under noen politisk styring eller kontroll i sin funksjon. Dette er en del av vår statsforfatning, presisert i Grunnlovens § 95. Uavhengighetskravet knytter seg til domstolenes dømmende  virksomhet. I 2002 ble administrasjonen av domstolene skilt ut fra Justisdepartementet og lagt til det det nyopprettede Domstoladministrasjonen.  Dette ble gjort for å støtte opp om og sikre at den dømmende virksomheten skjer i nødvendig avstand til den utøvende makt.

Habilitetsspørsmålet i stadig flere sivile saker hvor staten er part, var en av grunnene til at man i 2002 mente at uavhengigheten burde bli mer synlig utad. Det ble også pekt på at en omfattende og detaljert styring av domstolene burde ligge utenfor departementet, og at en uavhengig administrasjon er i tråd med utviklingen internasjonalt.