Organisering

Domstoladministrasjonen (DA) ledes av et styre på ni medlemmer. Syv av styremedlemmene utnevnes av Kongen i statsråd og to velges av Stortinget.

Direktør er Sven Marius Urke (fra 1. januar 2014). Direktøren ansettes av styret for ett åremål på seks år.

Styret ansetter også avdelingsdirektørene, som leder hver sin avdeling. Det er stor grad av tverrfaglighet i DAs arbeid. 

Juridisk og jordskiftefag

DA har ansvar for den overordnede faglige utviklingen i jordskifterettene og tar seg også av overordnede rettslige, jordskiftefaglige og kartfaglige spørsmål. DA tar initativ overfor Justisdepartementet til juridisk utviklings- og lovgivingsarbeid som gjelder domstolene. DA behandler også høringssaker og erstatningskrav. Kravene kommer fra personer som mener en domstol har gjort feil som medfører erstatningskrav. DA svarer på generelle spørsmål, men kan ikke overprøve domstolenes vurdering i konkrete saker.

HR og kommunikasjon

DA har ansvar for lederutvikling, personalpolitikk, arbeidsmiljø og rekruttering. I tillegg kommer gjennomføring av lønnsforhandlinger for de fleste domstolene. Oppgavene spenner fra utvikling til forvaltning, med stor vekt på rådgivning og veiledning. DA har en sentral rolle i å sikre at avtaleverket følges og at samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og andre sentrale grupper fungerer godt. Personaladministrasjon og rådgivning overfor domstolene og internt i DA er et annet ansvarsområde.

DA driver kommunikasjonsarbeid mot allmennheten, media, domstolenes brukere og internt mellom domstolene. Virkemidlene i dette arbeidet er blant annet sosiale medier, mediekontakt, intranett, domstolmagasinet Rett på sak, og nettsteder som domstol.no og jordskifte.no. DA skal også ivareta domstolenes interesser gjennom kontakt med politiske styresmakter og forvaltning.

Kvalitet er en av de grunnleggende verdiene for domstolene. DA vil være sentral i et systematisk kvalitetsarbeid. Kompetente medarbeidere på alle nivå er en forutsetning for høy kvalitet. DA har et hovedansvar for å sikre at domstolene og DA til enhver tid har den kompetanse som er nødvendig for å løse oppgavene. Dette innebærer å vurdere behovet for kompetanseutvikling og hvilke metoder og tiltak som må til. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med domstolenes ledere og medarbeidere.

Økonomi og eiendom

DA legger premissene for budsjettprosesser mot sentrale myndigheter og tildeler budsjettmidler til hver domstol. DA har ansvar for økonomistyring, innkjøp samt statistikk og analyse. DA er en sentral regnskapsfører og har ansvar for eiendomsforvaltningen i domstolene. DA har også et overordnet ansvar for domstolenes arkivrutiner.

Informasjon og teknologi

Avdelingen har overordnet ansvar for forvaltning av informasjon og bruk av teknologi i domstolene og DA.

Behandling av informasjon er sentralt i domstolenes virksomhet og i økende grad basert på bruk av teknologi i tråd med digitalisering av domstolenes arbeidsmåter og tjenester. Informasjonen skal forvaltes på en god måte, jamfør Difis rammeverk for informasjonsforvaltning og «Orden i eget hus». Anskaffelse og bruk av teknologi skal skje innenfor omforente rammer og i samsvar med virksomhetens behov og prioriteringer.

Avdelingen har i oppdrag å særlig bidra til å realisere strategisk ambisjon om «Digitalt Rettsliv». Avdelingen skal i samarbeid med øvrige fagavdelinger og med domstolene, sikre at digitaliserings- og utviklingsarbeidet tuftes på stabile, sikre og fleksible tekniske plattformer – digital grunnmur, og med bruk av applikasjoner og tjenester som bidrar til effektiv oppgaveløsning.

Avdelingen har konkret ansvar for:

  • utprøving, anskaffelse og bruk av teknologi, herunder utstyr og tjenester til informasjonsbehandling

  • å sikre helhet og sammenheng i domstolenes IT-systemer - uttrykt gjennom arkitekturen

  • å utvikle, forvalte og drifte domstolenes IT-systemer

  • å yte brukerstøtte for tekniske og fagrelaterte oppgaver

Avdelingen har overordnet fagansvar for informasjonssikkerheten i domstolene og DA.

Internasjonalt arbeid

DA deltar i kommisjoner og nettverk knyttet til domstolsarbeid i Norden og Europa, er involvert i rettsoppbyggende prosjekt og  koordinerer kontakten mot internasjonalt domstolsamarbeid. Det internasjonale arbeidet i DA ledes av kommunikasjonsenheten.

Bakgrunn for opprettelsen

I en rettsstat skal domstolene ikke stå under noen politisk styring eller kontroll. Dette er en del av vår statsforfatning. Uavhengighetskravet knytter seg til domstolenes dømmende virksomhet. For å støtte opp om og sikre at den dømmende virksomhet skjer i nødvendig avstand til den utøvende makt, fikk administrasjonen av domstolene i 2002 en større grad av uavhengighet. Det skjedde ved at oppgaven ble overført fra Justisdepartementet til Domstoladministrasjonen.