Sekretariatsfunksjoner

På denne siden finner du oversikt over DAs sekretariatsfunksjoner.

Sekretariat for Tilsynsutvalget for dommere

Tilsynsutvalget for dommere er en klage- og disiplinærordning for dommere i jordskifterettene, tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Domstoladministrasjonen er sekretariat for Tilsynsutvalget.

Sekretariatet har ikke vedtaksmyndighet. Sekretariatet skriver utkast til vedtak i klagesaker som kan avvises. Vedtakene fattes av det samlede utvalget (fem medlemmer) eller av enkeltmedlemmer etter delegert myndighet. Klagesaker som realitetsbehandles i utvalgsmøter behandles av det samlede utvalget. I disse sakene forbereder sekretariatet utkast ved en sammenfatning av partenes anførsler. Et av utvalgsmedlemmene utarbeider utkast til begrunnelse. Sekretariatet deltar ikke ved saksforberedelsen dersom DA er klager eller på annen måte er involvert i saken.

Sekretariatet bistår utvalget ved utredning av generelle spørsmål.

Gå til Tilsynsutvalget for dommere sitt nettsted.

Sekretariat for Innstillingsrådet for dommere

DA deltar som følge av dette i Innstillingsrådets møter og intervjuer for å bringe inn DAs synspunkter og gi faglige innspill i rådets diskusjoner. DA ivaretar i denne sammenhengen også sin arbeidsgiverrolle og er dessuten kontaktpunkt mellom Innstillingsrådet og Justisdepartementet.

DA har også ansvaret for Innstillingsrådets sekretariat. Sekretariatets arbeid er i hovedsak knyttet til kunngjøring av ledige dommerstillinger, konstitusjoner, søkeradministrasjon, samt tilrettelegging for rådets møter og intervjuer.

Gå til nettstedet Innstillingsrådet for dommere.