Traante 2017

På denne siden finner du foredrag fra jubileumsseminaret om samerett i Trondheim 8. februar 2017. Seminaret var en del av markeringen Tråante 2017. Du finner også sakene som er skrevet om Tråante i domstolmagasinet Rett på sak.

Åpning i norsk versjon / samisk versjon . Leder for rettsvesenets forum for den samiske dimensjon, sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors.

Samerett fra et politisk ståsted, norsk versjon /samisk versjon. NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Hvordan kan dommere bruke urfolksrett i avgjørelsene? Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund
 
Samisk i retten – advokatenes rolle. Advokatforeningens leder, advokat Jens Johan Hjort. 

Hvordan bør politi og påtalemyndighet ivareta retten til bruk av de samiske språk? Politimester Ellen Katrine Hætta. 

Folkerettens betydning for inngrep i samiske områder, spesielt knyttet til sørsamisk reindrift. Professor Mattias Åhrén. 

Noen refleksjoner om Høyesteretts behandling av samiske rettsspørsmål. Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen. 
 

Lenke til programmet

Om seminaret på Domstoladministrasjonens facebook-side

Om seminaret i domstolmagasinet Rett på sak.