Separasjon og skilsmisse

Ved en separasjon eller skilsmisse skal ektefeller eller registrerte partnere dele det som kalles felleseie. Hvis de ikke blir enige om denne delingen, kan de be om (begjære) offentlig skifte i en domstol. Da vil retten avgjøre det partene ikke klarer å bli enige om. På denne siden finner du mer informasjon om dette.

Utgangspunkt for delingen

Ved en separasjon eller skilsmisse skal ektefellenes formue fordeles mellom dem. Man må altså bli enig om hvem som overtar boligen, bilen og så videre. Dette kalles et skifte. Det er ingenting i veien for at partene selv blir enige om denne delingen. Derimot kan et offentlig skifte kreves om man ikke blir enige på egen hånd. Offentlig skifte kan kreves av enten en eller begge partene.

Det som er felleseie mellom ektefellene, skal som hovedregel deles likt mellom dem (likedeling). Ekteskapsloven inneholder imidlertid viktige unntak fra likedelingsregelen. Det viktigste unntaket er den såkalte skjevdelingsregelen. Den sier at det en ektefelle eide før ekteskapet ble inngått, kan holdes utenfor delingen. Ektefellene kan også ha helt eller delvis særeie. Særeie innebærer at noe skal holdes utenfor delingen. Dette etableres enten ved ektepakt, det vil si en avtale mellom ektefellene, eller det kan være bestemt av giver eller arvelater.

Gjeld trekkes fra

Hovedregelen er at hver av ektefellene først kan trekke fra midler til å dekke den gjeld som hver av dem måtte ha, og deretter skal hver av ektefellene ha halvdelen av hverandres formue. Tidspunktet for beregning av formue (aktiva) og gjeld (passiva) er det såkalte skjæringstidspunktet, som vanligvis er da ektefellene flyttet fra hverandre.

Forberedende rettsmøte

Før det blir åpnet offentlig skifte, blir det vanligvis avholdt et såkalt forberedende rettsmøte. Målet med møtet er komme frem til en løsning. Til dette møtet kommer partene og eventuelt deres advokater. Svært ofte klarer de tidligere ektefellene da å komme frem til enighet om tvistepunktene, eller så blir det i det minste gjort klart hva de fortsatt er uenige om.  Dersom det åpnes offentlig skifte vil retten normalt oppnevne en advokat som bostyrer. I tillegg til rettsgebyr må partene dekke utgifter til denne bostyreren. Etter at det er åpnet offentlig skifte i boet, vil retten avgjøre det partene er uenige om.

Ved offentlig skifte har retten behov for

  • navn, adresse, fødselsdato og fødselsnummer for begge ektefellene
  • adresse for tidligere felles bopel.
  • opplysninger om avtaler, ektepakter og annet
  • best mulig oversikt over ektefellenes aktiva og passiva på skjæringstidspunktet
  • kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år
  • kopi av separasjon/skilsmissebevilling fra Fylkesmannen (eller dom)

Forskudd av rettsgebyr for det forberedende rettsmøtet koster kr 2050,-. Dersom det åpnes offentlig skifte må det i tillegg betales inn et forskudd. Ta kontakt med din domstol for å få vite hva beløpet er.

Verdt å merke seg

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan det ikke begjæres offentlig skifte. Ved tvist om tolkning, tvangsfullbyrdelse må saken avgjøres gjennom en sivil sak i domstolen.

Separasjon og skilsmisse - hvem opphever ekteskapet?

Separasjoner og skilsmisser behandles av fylkesmannen. Se www.fylkesmannen.no.