Unntak og begrensninger

Denne siden gir oversikt over unntak fra hovedregelen om offentlighet i domstolene.

Unntak og begrensninger
Det er flere unntak fra hovedregelen om offentlighet. En rekke regler overlater til retten å vurdere hvorvidt det skal settes begrensninger. Dette gjelder dels tilfeller hvor lovens vilkår er knyttet til skjønnsmessige kriterier, dels tilfeller hvor allmennheten ikke har krav på offentlighet, men hvor forbudsregler ikke er til hinder for at meroffentlighet praktiseres.

Følgende begrensninger kan være aktuelle:
· Rettsmøtet kan gå for lukkede dører
· Retten kan gi pålegg om hemmelighold om det som kommer fram i rettsmøte
· Retten kan forby offentlig gjengivelse av det som kommer fram i (deler av) et rettsmøte eller i en rettsavgjørelse
· Retten kan nekte å gi utskrift av en rettsavgjørelse.

Rettsavgjørelser i familiesaker kan bare gjengis offentlig i anonymisert form, se domstolloven § 130 fjerde ledd. Det er for øvrig gitt flere regler i domstolloven som begrenser offentligheten, men hvor retten kan gjøre unntak.
Som eksempel på slike regler kan nevnes:
· Familiesaker skal gå for lukkede dører, se domstolloven § 125 annet ledd.
· Forhandlinger i familiesaker skal ikke gjengis offentlig, se domstolloven § 129 tredje ledd.
· Offentlig gjengivelse av forhandlinger i rettsmøte utenfor hovedforhandling i straffesaker skal ikke finne sted, unntatt i forhørsrettssaker etter straffeprosessloven § 248, se domstolloven § 129 første ledd.

Restriksjoner ved offentligheten
Domstolloven inneholder dessuten bestemmelser som gir retten myndighet til å begrense offentligheten. Hensynet til privatlivets fred og til sakens opplysning står her sentralt.
Som eksempel på slike regler kan nevnes:

Retten kan ved kjennelse beslutte at et rettsmøte helt eller delvis skal holdes for lukkede dører, se domstolloven § 125 første ledd.
· Retten kan ved kjennelse helt eller delvis forby offentlig gjengivelse av forhandlingene i et rettsmøte, se domstolloven § 129 annet ledd.
· Retten kan ved beslutning forby offentlig gjengivelse av hele eller deler av en rettsavgjørelse, se domstolloven § 130 første og tredje ledd.