Aktuelt

Sommerjobb 2019 - transkribering/oversetting

Finnmarkskommisjonens sekretariat på tinghuset i Tana søker etter ekstrahjelp som kan transkribere og oversette fra lydopptak (samisk og norsk) fra møter og intervjuer.

Les mer

Endring av nettsiden

Vår nettside er endret. Menyene til venstre er fjernet, og lagt inn nederst under hovedmenyene. Bruk også søkefunksjonen for å finne rett innhold.

Les mer

Felt 7: Høringsmøte om Øvre Tana 13.-15. mars 2019

Finnmarkskommisjonen gjennomfører høringsmøte om Øvre Tana (tidligere Polmak kommune) 13.-15. mars 2019 på rådhuset i Tanabru. Høringsmøtet er åpent for tilhørere.

Les mer

Ingen frist fastsatt i Tana og Kautokeino

Det er ikke fastsatt frist for å fremme rettighetsmelding i felt 7 Tana/Tanafjorden og felt 8 Kautokeino. En eventuell frist for å melde inn rettigheter vil bli særskilt kunngjort senere - også i avisene.

Les mer

Videre prosess i 2019 i felt 7 Tana/Tanafjorden

Finnmarkskommisjonen fortsetter prosessen i 2019 med å gjennomføre områdevise høringsmøter i feltet. Første møte er om Øvre-Tana 12.-14. mars 2019.

Les mer

Første høringsmøte i felt 7 Tana/Tanafjorden 16. oktober 2018

Finnmarkskommisjonen holder sitt første høringsmøte i felt 7 Tana/Tanafjorden tirsdag 16. oktober 2018 i kommunestyresalen på rådhuset i Tana bru. Møtet begynner kl. 13.

Les mer

Sakkyndige i gang i felt 8 Kautokeino

Sakkyndige Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og deres underleverandører er nå i gang med sitt arbeid i Kautokeino .

Les mer

Anbudskonkurranse - sikring av muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen har 21. juni 2018 kunngjort en offentlig anbundskonkurranse om sikring av muntlige kilder i Loppa kommune, Altafjorden og øyene i Måsøy kommune med tilbudsfrist 3. august 2018 kl. 12:00.

Les mer

Status i kommisjonens arbeid

I 2018 er det 10 år siden Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har vært i operativ virksomhet siden februar 2009. Kommisjonen har hittil avsluttet arbeidet i fem felt, og arbeider i dag i tre felt.

Les mer

Info-/folkemøter i felt 8 Kautokeino

Finnmarkskommisjonen arrangerer to åpne informasjons-/ folkemøter i felt 8 Kautokeino; tirsdag 13. mars kl. 18 på LES-bygget i Kautokeino og onsdag 14. mars kl. 18 på grendehuset i Masi. Alle er velkommen i møtene.  

Les mer

Juridiske begreper

Her er oversikt over de mest relevante juridiske begreper . Nå er også begrepene oversatt til samisk.

Les mer

Felt 8 Kautokeino - Rettighetsmeldinger på nett

Nå er alle mottatte rettighetsmeldingene i felt 8 Kautokeino lagt ut her på vår nettside.

Les mer

Offentlig anbudskonkurranse

I forbindelse med utlysning av nytt felt, felt 8 Kautokeino, igangsettes arbeidet med å samle inn faktagrunnlag om utmarksbruk og rettoppfatninger i feltet. Planlagt oppstart er i år og med varighet på ca. 2 år.

Les mer

Oppstart i nytt felt: Kautokeino

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i nytt felt: Felt 8 Kautokeino

Les mer

Oppdatert: Høringsmøte 22. - 23. august 2017 i Karasjok, felt 4

Siste høringsmøte i felt 4 Karasjok er 22.-23. august 2017 i Karasjok. Møtested er Karasjok samfunnshus.

Les mer

Anbudskonkurranse - Sikring av muntlige kilder

Anbundskonkurranse med sikring av muntlige kilder i områdene rundt Altafjorden, Laksefjorden og Porsangerfjorden er utlyst med tilbudsfrist 10. august 2017 kl. 12:00.

Les mer

8. august 2017 - frist for å sende inn rettighetsmelding i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen er i ferd med å avslutte sitt arbeid i felt 4 Karasjok og har satt 8. august som frist for å fremme rettighetsmelding i feltet. Kommisjonen kunngjorde oppstart i feltet 25. januar 2011.

Les mer

Felt 7 - Sakkyndig utredning ferdigstilt

Norsk institutt for kulturminneforskning har etter oppdrag fra Finnmarkskommisjonen utredet bruk og rettsoppfatninger i felt 7 Tana/Tanafjorden.

Les mer

Felt 4 Karasjok - Reindrift - Program og kart til høringsmøtet 13.-17.02.17

Høringsmøtet er åpnet og er på samfunnshuset i Karasjok.  Høringsmøtet begynner mandag 13. februar 2017 kl. 09.00 og avsluttes fredag 17. februar 2017 ca. kl. 15.00. Kommisjonen har innkalt de 27 som har fremmet rettighetsmelding om interne forhold i reindriften til høringsmøtet. Andre som ikke har fremmet rettighetsmelding og som har merknader til rettighetsmeldingene kan enten fremme merknader i høringsmøtet eller sende skriftlige merknader til kommisjonen. Kommisjonen har kartfestet alle mottatte meldinger/krav  ( kartet i A3-format ), og har inndelt dette kartet i 18 tvisteområder . Mer om prosess og bakgrunn for behandling av rettighetsmeldingene vedrørende interne forhold i reindriten

Les mer

Felt 4 Karasjok - Høringsmøte 13.-17. februar 2017 om interne forhold i reindriften

Finnmarkommisjonen gjennomfører høringsmøte om de interne rettighetsmeldingene fra reindriften 13.-17. februar 2017 i Karasjok. Høringsmøtet begynner mandag 13. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 17. februar ca kl. 15.00, og er på Samfunnshuset i Karasjok. Møtet er åpent for tilhørere.

Les mer

Felt 7 Tana/Tanafjorden - Interesserepresentanter oppnevnt

Finnmarkskommisjonen har i møte 28.-30. november 2016 oppnevnt syv interesserepresentanter for felt 7 Tana/Tanafjorden:

Les mer

Felt 4: Interne forhold i reindriften - høringsmøte 13.-17. februar 2017

Finnmarkskommisjonen har gjennomført fem høringsmøter i feltet i 2015 - 2016, og i 2017 planlegges gjennomført prosess om interne forhold i reindriften.

Les mer

Felt 4: Høringsmøte 11.-12. oktober 2016

Finnmarkskommisjonen gjennomfører det siste planlagte områdevise høringsmøtet i felt 4 Karasjok 11.-12. oktober 2016 i Karasjok, SápmiKoo Jeagilvárgeaidnu 54. Tema for dette møtet er Deanuleahki/Tanadalen og områdene nord for márkan/Karasjok tettsted.

Les mer

Status og videre arbeid i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen startet utredningsarbeidet i feltet i 2011, og har per i dag mottatt 59 rettighetsmeldinger . Kommisjonen avholder sitt foreløpig siste områdevise høringsmøte 11.-12. oktober 2016 i Karasjok .

Les mer

Felt 7 Tana og Tanafjorden - Forslag til interesserepresentanter

Finnmarkskommisjonen skal oppnevne interesserepresentanter for felt 7 Tana og Tanafjorden, og ber om å få tilsendt forslag til kandidater innen 1. november 2016.

Les mer

Felt 4 Karasjok - Høringsmøte om Iešjotleahki/-dalen 23. og 24. august 2016

Møtet begynner tirsdag 23. august med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 23. august om de ti mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Les mer

Dokumentere fra muntlige kilder

Mange har henvendt seg til kommisjonen for å få veiledning om hvordan man skal gå frem for å sikre kunnskap fra muntlige kilder, gjerne eldre personer med kunnskap om utmarksbruk.

Les mer

Felt 4 Karasjok: Info-møte i Karasjok 6. juni 2016 kl. 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til informasjonsmøte om kommisjonens arbeid og prosess i felt 4 Karasjok mandag 6. juni 2016 kl. 18 på Loaidu i NRKs bygg (tidligere Kulturhuset). Velkommen!

Les mer

Felt 4: Høringsmøte om Kárášjotleahki/ -dalen 7.-8. juni 2016

Møtet innledes tirsdag 7. juni med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 8. juni om de ni mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Les mer

Felt 4: Høringsmøte om Anárjotleahki/dalen 1.-2. mars 2016

Dette er det første områdevise høringsmøtet i feltet. Møtet innledes tirsdag 1. mars med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 2. mars om de syv mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Les mer

Felt 7 Tana - folkemøte 29. februar 2016 kl. 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til folke-/informasjonsmøte om kommisjonens arbeid generelt og planlagt prosess i felt 7 Tana mandag 29. februar 2016 kl. 18 på Miljøbygget i Tana bru. Velkommen!

Les mer

Felt 4 Karasjok - videre prosess

Av hensyn til videre prosess i feltet og opplysning av sakene oppfordres de som ønsker å få utredet bruks- og eierrettigheter i feltet om å sende inn rettighetsmeldinger innen 1. mars 2016. Samme dag, 1. mars, begynner kommisjonen med de områdevise høringsmøtene i feltet; om utmarksbruk og rettighetsmeldinger i Anárjotleahki/dalen.

Les mer

Kriterier og retningslinjer for interesserepresentanter

Kommisjonen har i møte 26.-27. november 2015 fastsatt nye kriterier for oppnevning av interesserepresentanter og nye retningslinjer for representantene.

Les mer

Rapport felt 6: Rettighetsforholdene i Gulgofjord/Vuođavuotna

Finnmarkskommisjonens konklusjon om rettighetsforholdene i Gulgofjord i Berlevåg kommune lyder slik (se rapporten for felt 6 Varangerhalvøya vest s. 179, punkt 9.4.4.8):

Les mer

Nytt kommisjonsmedlem oppnevnt

Justisdepartementet har, etter konsultasjoner med Finnmark fylkeskommune og Sametinget, oppnevnt John Bernhard Henriksen som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen etter Anne Marit Pedersen.

Les mer

Ny rapport - felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonens kunngjorde kommunen Berlevåg og Båtsfjord som felt 6 Varangerhalvøya vest 10. mai 2013. Utredningsarbeidet er nå avsluttet.

Les mer

Offentliggjøring av rapport felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen offentliggjør rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 6 Varangerhalvøya vest, Berlevåg og Båtsfjord kommuner, fredag 16. oktober 2015 kl. 10.00 på kommisjonens nettsted.

Les mer

Første høringsmøte i felt 4 Karasjok 15. oktober 2015

K ommisjonen holder s itt første høringsmøte i felt 4 Karasjok 15. oktober 2015 på samfunnshuset, og begynner kl. 10.

Les mer

Videre fremdrift i felt 4 Karasjok

I felt 4 Karasjok vil det i år bli gjennomført bevissikringsintervjuer og ut på høsten er det planlagt et innledende høringsmøte om bruk og rettoppfatninger generelt i feltet.

Les mer

Oppdatering av nettsiden

20. mai: Vi har oppgradert internettsiden vår, og det har ført til at lenker til kartbilder, dokumenter m.v ikke fungerer.

Les mer

Nye sakkyndige utredninger

Som ledd i saksopplysningen innhenter kommisjonen skriftlig materiale i form av sakkyndige utredninger, både feltvise - ved igangsetting av arbeidet i et felt - og tematiske. De siste to hører til tematiske utredninger:

Les mer

Nytt kommisjonsmedlem oppnevnt

Justisdepartementet har, etter konsultasjoner med Finnmark fylkeskommune og Sametinget, oppnevnt Veronica Andersen som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen etter Kjell Næss.

Les mer

Neiden - Innsamling fra muntlige kilder

Det var stor interesse for Finnmarkskommisjonens prosjekt med innsamling fra muntlige kilder i Neiden. I infomøtet onsdag kveld 11. november 2014 deltok over 40 personer.

Les mer

Informasjonsmøte i Neiden 11. november kl. 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til informasjonsmøte for å informere om kommisjonens arbeid og om innsamling av kunnskap fra muntlige kilder.

Les mer

Felt 6 - Åpent høringsmøte 15. oktober 2014 i Tana

Finnmarkskommisjonen holder åpent høringsmøte onsdag 15. oktober 2014 på tinghuset i Tana om de nye kollektive rettighetsmeldingene i felt 6 Varangerhalvøya vest (Båtsfjord og Berlevåg kommune).

Les mer

Oppstart i nytt felt

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i nytt felt: Felt 7 Tana . 

Les mer

Finnmarkskommisjonen og lokalbefolkningens rettigheter

Kronikk av leder i Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa.  Finnmarkskommisjonen har nå avgitt fire rapporter om rettighetsforholdene i ulike kyst- og fjordområder i Finnmark. Dette er Stjernøya/Seiland, Nesseby, Sørøya og Vadsø/Vardø. I alle områdene som er utredet, har kommisjonen konkludert med at lokalbefolkningen har kollektive bruksrettigheter til sine tradisjonelle høstingsområder.

Les mer

Offentliggjøring av rapport for felt 5 Varangerhalvøya øst

Finnmarkskommisjonen offentliggjør rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 5 Varangerhalvøya øst, Vadsø og Vardø kommuner, tirsdag 24. juni 2014 kl. 11.00 på kommisjonens nettsted.

Les mer

Offentlig anbudskonkurranse

Finnmarkskommisjonen utlyser en offentlig anbudskonkurranse for kjøp av juridisk bistand om interne rettighetsspørsmål i reindrifta. Tilbudsfristen er 9. april 2014 kl. 12.00.

Les mer

Informasjonsmøte for siidaer i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen inviterer reindriftsutøvere i felt 4 Karasjok til informasjonsmøte 25. og 26. mars 2014 kl. 18 - 20 på Rica Karasjok hotell.

Les mer

Stilling ledig - juridisk utreder

Finnmarkskommisjonen søker en juridisk utreder til sitt sekretariat. Arbeidet som utreder vil by på faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø. Søknadsfrist 10. februar 2014 . Fullstendig utlysning

Les mer

Utsatt frist til 22.november - felt 6 - interesserepresentanter

Organisasjoner, foreninger og lag har fått utsatt frist til 22. november 2013 til å foreslå interesserepresentanter til felt 6 Varangerhalvøya øst.

Les mer

Offentliggjøring av rapport for felt 3 Sørøya

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 3 Sørøya onsdag 16. oktober 2013 kl. 12.00 på kommisjonens nettsted.   

Les mer

Oppdatert innkomne meldinger i felt 4 og 5

Innkomne meldinger og kartene hvor disse er markert er oppdatert for felt 4 og 5:

Les mer

Indre Finnmark tingrett er sekretariat for Utmarksdomstolen

Finnmarkskommisjonens avgjørelser kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Utmarksdomstolen er foreløpig ikke opprettet. Midlertidig sekretariat for domstolen er Indre Finnmark tingrett. Stevninger knyttet til Finnmarkskommisjonens avgjørelser sendes derfor dit. 

Les mer

Offentlig anbudskonkurranse

Finnmarkskommisjonen utlyser en offentlig anbudskonkurranse for kjøp av juridisk bistand om interne rettighetsspørsmål i reindriften. Tilbudsfristen er 17. juli 2013 kl. 12:00.

Les mer

Utmarksdomstolen for Finnmark - frister og kontaktinformasjon

Finnmarkskommisjonens avgjørelser kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark (mer info nederst på siden). Fristen for å bringe tvister inn for Utmarksdomstolen er ett år og seks måneder etter at Finnmarkskommisjonens rapport er avgitt,  se  finnmarkslovens § 38 .

Les mer

Folkemøter i felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen holder folke/informasjonsmøter i Berlevåg og Båtsfjord tirsdag 4. juni 2013 kl. 18.

Les mer

Oppstart i nytt felt

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i nytt felt : Felt 6 Varangerhalvøya vest; kommunene Berlevåg og Båtsfjord. 

Les mer

Sikring av viktig kunnskap

Finnmarkskommisjonens har igangsatt et prosjekt med å sikre muntlig kunnskap om bruk av utmark og ressurser (FeFo-grunn) i områder/kommuner med muntlige tradisjoner. I første omgang prioriteres Tana, Kautokeino og Porsanger.

Les mer

Mediaomtale av felt 2 rapporten

Finnmarkskommisjonen fremmet sin rapport med konklusjoner om bruk- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby 13. februar 2013.

Les mer

Offentliggjøring av rapport for felt 2 Nesseby

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby onsdag 13. februar 2013 kl. 12.00 her på kommisjonens nettsted.  

Les mer

Felt 2 rapporten offentliggjøres i februar

Finnmarkskommisjonen offentliggjør rapporten for felt 2 Nesseby i februar 2013.

Les mer

Utvikling av nettside

Finnmarkskommisjonens og hele domstolsportalen på nett er under utvikling.

Les mer

Felt 3 Sørøya - Befaring og høring 28.-30. august 2012

Finnmarkskommisjonen gjennomfører befaring på nordsiden av feltet 28. august og holder et åpent høringsmøte om feltet 29.-30. august 2012 i Hammerfest.

Les mer

Innkomne rettighetsmeldinger

Oversikten over innkomne rettighetsmeldinger i og utenfor felt er oppdatert pr. 20. juni 2012. Innkomne meldinger i igangsatte felt finnes her:

Les mer

Rapport for felt 2 offentliggjøres til høsten

Finnmarkskommisjonen arbeider med å ferdigstille sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby. Rapporten vil ventelig offentligjøres til høsten. Tidspunktet for offentliggjøring vil bli kunngjort i god tid i forkant.

Les mer

Nye interesserepresentanter oppnevnt

Finnmarkskommisjonen har i møte 16.-18. april 2012 oppnevnt interesserepresentater for felt 4 Karasjok og felt 5 Varangerhalvøya øst.

Les mer

Medieomtale om felt 1 rapporten

Finnmarkskommisjonen fremmet sin rapport med konklusjoner om bruk- og eierrettigheter i felt 1 Stjernøya/Seiland 20. mars 2012.

Les mer

Offentliggjøring av rapport for felt 1

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 1 Stjernøya/Seiland tirsdag 20. mars 2012 kl. 12.00 her på kommisjonens nettsted. Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeid

Les mer

Utsatt forslagsfrist - felt 4 og 5

Fristen til å foreslå interesserepresentanter for felt 4 Karasjok og felt 5 Varangerhalvøya-øst er utsatt til 15. mars 2012 .

Les mer

Finnmarkskommisjonen i media

Kommisjonens arbeid har blitt omtalt i blant annet NRK Brennpunkt 15. november 2011. I den forbindelse har det vært en del andre nyhetssaker om kommisjonens arbeid:

Les mer

Nye ferdigstilte sakkyndige utredninger

Følgende sakkyndige utredninger er ferdigstilt i februar i år:

Les mer

Oppnevning av interesserepresentanter i felt 4 og 5

1. mars 2012 er fristen til å foreslå interesserepresentanter i felt 4 Karasjok og felt 5 Varangerhalvøya øst.

Les mer

Kontordag i felt 4 Karasjok 2. februar

Finnmarkskommisjonens sekretariat har kontordag i felt 4 Karasjok torsdag 2. februar 2012 på Rica hotel.

Les mer

Oppdaterte kart over innkomne meldinger

Nå er også kartene med innkomne meldinger oppdatert.

Les mer

Kommisjonens arbeidsmåte

Noe forenklet er dette kommisjonens arbeidmåte i et felt: 

Les mer

Oppdatert oversikt over innkomne meldinger

Oversikten over innkomne meldinger i og utenom felt er oppdatert.  

Les mer

Oppdaterte kart over innkomne meldinger

Nå er kartene over innkomne meldinger i igangsatte felt (1-5) oppdatert.

Les mer

Oppdatert: Befaring og ny høring i Nesseby 26.-27. september

Finnmarkskommisjonen gjennomfører befaring på nordsiden av feltet/kommunen 26.-27. september og holder et nytt åpent høringsmøte 27. september i år.

Les mer

Folkemøter i Vardø og Vadsø

Finnmarkskommisjonen holder folkemøter i felt 5 Varangerhalvøya øst.

Les mer

Befaring på Stjernøya 24. august – felt 1

Finnmarkskommisjonen gjennomfører befaring på Stjernøya og i Rognsund onsdag 24. august.

Les mer

Finnmarkskommisjonens arbeid

Kronikk av kommisjonens leder Jon Gauslaa i finnmarksaviser og Nordlys i august 2011:

Les mer

Interesserepresentanter oppnevnt for felt 3 Sørøya

Finnmarkskommisjonen har oppnevnt interesserepresentanter for felt 3 Sørøya .

Les mer

Oppdatert: Felt 1 Stjernøya/Seiland - Åpent høringsmøte

Finnmarkskommisjonen holder åpent høringsmøte om felt 1 Stjernøya/Seiland 6.-8. juni 2011 i Alta, Rica hotel. Høringsmøtet begynner mandag 6. juni kl. 13 og  avsluttes onsdag 8. juni . Program for høringsmøtet

Les mer

Mediaomtale om høringsmøtet i felt 2 Nesseby

Finnmarkskommisjonen holdt i felt 2 Nesseby sitt første høringsmøte 10.-13. mai 2011. Her er mediaomtale om og etter møtet:

Les mer

Åpent høringsmøte i felt 2 Nesseby

Finnmarkskommisjonen holder åpent høringsmøte 10. – 13. mai 2011 på Varanger samiske museum i Varangerbotn.

Les mer

Felt 5 Varangerhalvøya øst - igangsetting

Finnmarkskommisjonen igangsetter utredningsarbeid i felt 5 Varangerhalvøya øst, og omfatter kommunene Vadsø og Vardø.

Les mer

Folkemøte i Karasjok 15. mars kl 18

Finnmarkskommisjonen har kunngjort oppstart av rettighetskartlegging i Karasjok kommune; felt 4.

Les mer

Anbudskonkurranse - forprosjekt for innsamling fra muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen utlyser en offenlig anbudskonkurranse for gjennomføring av et forprosjekt om innsamling om bruk og rettsoppfatninger fra muntlige kilder i Finnmark. Frist for å levere inn tilbud er 21. mars 2011 kl. 12:00 . Konkurransegrunnlag med vedlegg

Les mer

Anbudskonkurranse sakkyndig utredning - felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen har utlyst en offenlig anbudskokurranse om sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i felt 4 Karasjok.

Les mer

Felt 4 Karasjok - igangsetting

Finnmarkskommisjonen igangsetter utredningsarbeid i felt 4 Karasjok.

Les mer

Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen utredet allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark.

Les mer

Møte med interesserepresentanter i felt 1 og 2

Finnmarkskommisjonen avholder sitt første møte med interesserepresentantene i felt 2 Nesseby tirsdag 5. oktober i Varangerbotn og med interesserepresentantene i felt 1 Stjernøya/Seiland onsdag 6. oktober i Alta.

Les mer

Interesserepresentanter for felt 1 og 2 oppnevnt

Finnmarkskommisjonen har oppnevnt interesserepresentantene i felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby. Første møte mellom kommisjonen og interesserepresentantene er planlagt avholdt tirsdag 5. oktober i Varangerbotn (felt 2 Nesseby) og onsdag 6. oktober i Alta (felt 2 Stjernøya/Seiland).

Les mer

Folkemøter på Sørøya 23. og 25. august

Finnmarkskommisjonen kommer til Sørøya og vil avholde folkemøte i Breivikbotn, Hasvik mandag 23. august kl 18 og i Akkarfjord, Hammerfest onsdag 23. august kl. 18.

Les mer

Foreslåtte interesserepresentanter

Finnmarkskommisjonen har mottatt mange forslag til hvem som kan oppnevnes som interesserepresentanter i felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby.

Les mer

Innkomne meldinger i igangsatte felt legges ut på nett

Vi har lagt ut alle innkomne meldinger om mulige rettigheter i felt 1 - 3 her på vår nettside. Felt 1 Stjernøya/Seiland Felt 2 Nesseby Felt 3 Sørøya

Les mer

Viktig å melde inn krav

For de tre feltene Stjernøya/Seiland, Nesseby og Sørøya begynner det nå å haste med å fremme krav. For andre områder bør man allerede nå begynne å forbedre krav, selv om det ikke løper noen formelle frister her. Dette skrives i lederen i dagens (09.07.10) Ságat.

Les mer

Mediaoppslag om reindriftskrav i Nesseby

Reinbeitedistrikt 6 og 5d's melding om mulig rettighet i Nesseby (felt 2) er omtalt i flere medier.

Les mer

Årsmelding 2009

Finnmarkskommisjonens årsmelding for 2009 vedtatt 5. februar 2010.

Les mer

Sakkyndige i felt 1 og 2 er igang

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Universitetet i Tromsø har sendt ut en spørreundersøkelse om bruk av grunn og naturressurser til alle husstander og reindriftsutøvere på Stjernøya, Seiland (felt 1) og i Nesseby (felt 2). I tillegg oppfordres andre med interesser i områdene til å fylle ut spørreskjema, merke bruk på kart og sende inn.

Les mer

Sørøya - nytt felt

Finnmarkskommisjonen starter kartlegging av rettighetsforholdene på Sørøya (felt 3) i år. Utredningsfelt 3 Sørøya - kunngjøring . Sørøya er valgt fordi området/øya er naturlig avgrenset og grenser til felt 1 Stjernøya/Seiland. Feltet/øya inngår i Hasvik og Hammerfest kommuner.

Les mer

Sjølaksefiske i Finnmark i historisk perspektiv

Sámi Allaskuvla (SÁ) har i samarbeid med Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš (SEG) utredet sjølaksefiske i Finnmark i historisk perspektiv .

Les mer

Sørøya - nytt utredningsfelt

Finnmarkskommisjonen starter kartlegging av rettighetsforholdene på Sørøya (felt 3) i år. Sørøya er valgt fordi området/øya er naturlig avgrenset og grenser til felt 1 Stjernøya/Seiland. Feltet/øya inngår i Hasvik og Hammerfest kommuner.

Les mer

Sámediggeráirras ballá jápmit

Árja sámediggeáirras Alf Isaksen ballá iežas ja olu eará vuoras olbmuid ollet jápmit ovdalgo Finnmárkkukommišuvdna geargá kártemin geain leat rievttit Finnmárkkus. Nu čállá Ávvir. Loga eanet .

Les mer

Finnmarkskommisjonen besøker Sametinget

Finnmarkkommisjonen informerte Sametinget om kommisjonens arbeid onsdag 26.mai på Sametinget.

Les mer

Skal se på sjølaksefiskerettigheter

Finnmarkskommisjonen skal se nærmere på sjølaksefisket langs kysten av Finnmark, hvor man har fått rettighetskrav, skriver NRK Sámi Radio. 

Les mer

Åpent informasjonsmøte i Karasjok 26. mai kl 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til åpent informasjonsmøte om kommisjonens arbeid. Møtet er på kulturhuset i Karasjok onsdag 26. mai kl. 18 - 20.  Det vil være anledning til å stille spørsmål til kommisjonen.   Velkommen!

Les mer

Rettighetene på Sørøya kartlegges

Finnmarkskommisjonen er i gang med sitt tredje felt, Sørøya, skriver NRK Sámi radio . Finnmark dagblad har et oppslag om at Sørøya nå er under lupen. 

Les mer

Áššedovdit álgán 1. ja 2. guovllus

Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU (Norgga kulturmuitodutkama instituhtta) ja Romsa universitehta leaba sádden jearahallaniskkadeapmi buot dálodoaluide ja boazodoalliide luondduvalljodagaid ja eanengeavaheami birra Stiertnás/Sievjjus (guovlu 1) ja Unjárggas (guovlu 2). Sii maid bovdet eará olbmuid geain lea lullevašvuohta guovlluide searvat iskkadeapmái; deavdit skovi ja merket geavaheami kártii. Áigemearri sáddet/buktut skovi lea maŋiduvvon  cuoŋománu 19. beaivái 2010 . Loga eanet (dárogillii) - dáppe lea maid jearahallanskovvi ja kárta Eará čállosat dán fáttá birra: Áššedovdit galget guorahallat eanangeavaheami ja riekteáddejumi Stiertnás/Sievjjus ja Unjárggas (11.12.09) Almmuhus: Čielggadanguovlu Stierdná/Sievju guovlu 1 (guovvamánnu 2009) Almmuhus: Čielggadanguovlu Unjárga guovlu 2 (guovvamánnu 2009)    

Les mer

Čielggadeapmi geavaheami ja riekteáddejumi birra Sállanis

Finnmárkokomišuvnda almmuha almmolaš hahkan-njuollgadusaid vuođul áššedovdidárbbu čielggadit geavaheami ja riehteáddejumi  Sállanis (guovlu 3). Áigeamearri ovddidit fálaldaga lea geassemánu 1. b. 2010 tii 12:00 . Čielggadangilvvu lea almmuhan Doffin :as, ja dáppe gávnnat gilvovuođu ja eará čállosiid.

Les mer

Deltar i bygdelagsmøte 26. mars

Kommisjonsmedlem Anne Marit Pedersen deltar med innlegg om Finnmarkskommisjonens arbeid i Båteng og omeng bygdelags åpne møte i Båteng, Tana 26. mars. Kontaktperson: Kommisjonsmedlem Anne Marit Pedersen, tlf. 48014758.

Les mer

Spørreundersøkelse sendt ut i felt 1 og 2

Det sendt ut en spørreundersøkelse om bruk av grunn og naturressurser til alle husstander og reindriftsutøvere på Stjernøya, Seiland (felt 1) og i Nesseby (felt 2).

Les mer

Sállan - ođđa čielggadanguovlu

Finnmárkokomišuvdna kártegoahtá dán jagi vuoigatvuođaid Sállanis, ja dát šaddá de komisuvnna 3:át guovlu. Sállan lea suolu ja lahka guovlu 1 Stierdná/Sievju. Sállan lea oassin sihke Hasviika ja Hámmarfeasta gielddas. Sállan - ođđa čielggadanguvollu almmuheapmi .

Les mer

Får to millioner

Domstoladministrasjonen har besluttet å bevilge to millioner kroner ekstra til kommisjonen, skriver NRK Sámi Radio. Les mer

Les mer

Lov for Finnmarks beste?

Altaposten konstaterer på lederplass 2. mars 2010 at Finnmarkskommisjonens økonomiske muskler for å gjennomføre oppdraget blir svekket i fødselen. Avisen tolker dette slik at oppdragsgiverens utgangspunkt for arbeidet er noe halvhjertet. Les mer

Les mer

Frykter store ødeleggelser etter finnmarksloven

Finnmarkskommisjonen og fornorskningspolitikken stiller på lik linje, mener politijurist Ellen Katrine Hætta. Hun frykter at det samiske samfunnet vil oppleve store ødeleggelser som følge av disse. Les mer her: NRK Sámi Radio  (06.02.10) Altaposten  (08.02.10) Altaposten (leder, 10.02.10) Ságat  (11.02.10) Ságat (leder, 12.02.10) Kommisjonsmedlem Ole Henrik Magga er ikke enig med henne og opplever dette som mistenkeliggjøring da kommisjonen foreløpig ikke har tatt noen avgjørelser. Les mer  (NRK Sámi Radio, 08.02.10)

Les mer

Budsjettsituasjonen i kommisjonen

Finnmarkskommisjonens budsjett for 2010 har vært tema i flere medier:

Les mer

Sjølaksefiskereguleringer

Avisen S ágat har i sin leder 24.12.09 uttalt at både Sametinget og Regjeringeb gripe inn for å hindre at staten gjøre nye inngrep i eksisterende rettigheter i sjølaksefisket mens kartleggingsprosessen etter finnmarksloven pågår. Les lederen her

Les mer

Reindriftssamers rett til sjølaksefiske

Silvilombudsmannen mener reindriftssamers rettigheter til sjølaksefiske på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eventuelt må prøves for Finnmarkskommisjonen. Les mer om Sivilombudsmannens uttalelse til reindriftsamers rett til laksefiske i sjøen – betaling til Finnmarkseiendommen her

Les mer

Sakkyndige skal utrede bruk og rettsoppfatninger på Sjernøya/Seiland og i Nesseby

Finnmarkskommisjonen har etter en offentlig anbudskonkurranse gitt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Universitetet i Tromsø i oppdrag å utrede faktisk bruk og rettsoppfatninger i felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby. NIKU har frist til utgangen av 2010 med å ferdigstille utredningene.

Les mer

Kommisjonsmøte 20.-21.10.09 i Vadsø

Finnmarkskommisjonen avholder møte i Vadsø 20.-21. oktober 2009.

Les mer

Kartkaos skaper krøll

Tusenvis av eiendommer i Finnmark mangler kartfesting og kan også få konsekvenser for Finnmarkskommisjonens arbeid ( www.nrk.no/nordnytt ). Les mer

Les mer

Har tro på Finnmarkskommisjonen

Reineier Johan Mikkel M. Hætta har tro på Finnmarkskommisjonen (altaposten.no). Les mer

Les mer

Finnmarkskommisjonen

Her er lederen i Ságat 24.09.09. Les mer

Les mer

Lokaler til kommisjonen

Tana kommune ønsker at kommisjonen skal få gode lokaler for sin virksomhet (nrk.no/sami).

Les mer

Møte med Fefo

Finnmarkskommisjonen møter Fefo styret i Kirkenes 16. september 2009.

Les mer

Åpen Finnmarkskommisjon

Finnmarkskommisjonen har valgt en arbeidsform der de arrangerer åpne møter i de områdene som er under kartlegging. Denne uka var kommisjonen på tur i Vest Finnmarks fjordområder. (Ságat.no 28. august 2009)

Les mer

Finnmarkskommisjonen i havgapet

Finnmarkskommisjonen har møtt folket på Seiland og Stjernøya. Nå er kartleggingen av mulige eiendomsrettigheter i gang. (Ságat, 27.08.09)

Les mer

Klart for tautrekking

Finnmarkskommisjonen har allerede fått en rekke krav om bruks- og eiendomsrett til land og vann i Finnmark, til tross for vi er i en meget tidlig fase av kartleggingen. (leder Altaposten.no, 29. juli 2009)

Les mer

Å rette baker for smed

Nylig ble en elgvom funnet ved Šuoššjávre i grenseområdet mellom Karasjok og Kautokeino kommuner. Det er mistanke om at en krypskytter kan ha vært på ferde her i hjertet av Sápmi. (leder Ságat.no 14. august 2009)

Les mer

Skiferbrudd krever eiendomsrett

I et styremøte den 28. april i år besluttet A/L Alta Skiferbrudd å kreve eiendomsretten til fire områder i Alta. Dette går fram av et brev andelslaget har sendt Finnmarkskommisjonen. (05.06.2009 Ságat.no)

Les mer

Kampen om øyene

Befolkningen på Stjernøya og Seiland reiste i stort antall til Alta for å delta på folkemøtet om Finnmarkskommisjonen. Det er nemlig på de store øyene i Altafjorden det første «slaget» skal stå knyttet til opparbeidete bruks- og eierrettigheter.

Les mer

Finnmarkskommisjonen – sakkyndige

Finnmarkskommisjonen har besluttet å benytte ekstern bistand til utarbeidelse av sakkyndigutredninger om bruk og rettsoppfatninger for felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby.

Les mer

Finnmárkokomišuvdna – áššedovdit

Finnmárkokomišuvdna lea mearridan bálkáhit vehkiid ráhkadit geavaheami ja riekteáddejumiid hárrái áššedovdičielggademiid 1 guvlui Stierdná/Sievju ja 2 guvlui Unjárga.

Les mer

Øyfolket bekymret

«Halve» Rognsund dukket opp i Alta for å møte Finnmarkskommisjonen i går. Fra Altaposten 14. mai 2009

Les mer

Refset for tungt språk

Studenten Linn Bergly refset kommisjonen for språkmakt under folkemøtet. Altaposten (14. mai 2009)

Les mer

En egen reindriftskommisjon?

NRL vil ha hjelp til å avklare intern uenighet i reindrifta. – Vi vil ha en egen reindriftskommisjon, sier lederen av Norske Reindriftssamers landsforbund (NRL) til Ságat.

Les mer

Land og vann: FeFo mot resten?

De som reiser krav overfor Finnmarkskommisjonen må regne med motstand fra Finnmarks­eien­dommen (FeFo).

Les mer

Uriasposten

Jon Gauslaa har knapt rukket å levere inn forslaget til Samerettsutvalget II, før han på nytt befinner seg i «skuddlinja» som leder for Finnmarkskommisjonen.

Les mer

"Drukner" uten egen reindriftkommisjon

Finnmarkskommisjonen bør nedsette en egen gruppe som kun skal se på beiterettigheter. Alternativet er at Gauslaa co drukner i reindriftssaker, mener NRL-leder Nils Henrik Sara.

Les mer

God idè med en underkommisjon

Leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen er positiv til NRL-Saras idé.

Les mer

Vil ha en egen reindriftkommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, vil Sara ha en egen reindriftskommisjon underlagt Finnmarkskommisjonen.

Les mer

Kronikk om Finnmarkskommisjonen

Det er et stort behov for informasjon om hva Finnmarkskommisjonens oppdrag går ut på. Kronikken er skrevet av Jon Gauslaa, leder av Finnmarkskommisjonen. Den har tidligere vært publisert i Altaposten, Finnmark Dagblad, Finnmarken og Altaposten.

Les mer

Har tro på kommisjonen

Mener Kystpartiet skaper større fronter. Kåre Simensen (Ap) er ikke enig med Rut Olsen (Kp), som frykter at samiske rettighetskrav skal føre med seg vondt blod.

Les mer

- Har bedratt Finnmark

Fylkestingpolitiker Rut Olsen (Kp) frykter vondt blod i Finnmark. Hun har også tidligere hevdet at finnmarksloven støtter lykkejegere som vil grafse til seg, og mener at det er nettopp det som skjer nå. Blant annet på Stjernøya hvor reinbeitedistriktet har fremmet eiendomskrav.

Les mer

- Jørgen tar feil

Leder for distrikt 25 Stierdná/Stjernøy Per Mikkelsen Buljo har satt sinnene i kok hos både fastboende og tidligere reindriftsutøver på Stjernøya Jørgen Sara, etter at han har krevd eiendomsrett til deler av øya.

Les mer

Misliker FeFo-vinglingen

NRL-leder Nils Henrik Sara mener at Fefos ja til bøndene gjør reineierne mer privatiseringshissige.

Les mer

Stjernøya først ut

Stjernøya og Nesseby blir de første feltene hvor Finnmarkskommisjonen skal avklare private rettigheter.

Les mer

Varsling av mulige rettighetshavere

Finnmarkskommisjonen varsler om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland.

Les mer

Finnmárkokomišuvdna álggaha barggus

Finnmárkokomišuvdna nammaduvvui 2008 dan nammii ahte systemáhtalaččat kárte geavahan- ja oamastanvuoigatvuođaid maid finnmárkolaččat soitet leat háhkan guhkes áiggi geavahusa vuođul. Finnmárkokomišuvdna álggaha barggus

Les mer

Krever stans i fredning

Les hele artikkelen i Altaposten (26. februar 2009)

Les mer

Skal kartlegge eierrettigheter

Les hele pressemeldingen på  Finnmark dagblad  (26. februar 2009) Les hele pressemeldingen på  NRK Sámi Radio  (26. februar 2009)

Les mer

Oppstart av Finnmarkskommisjonen

Pressemelding for oppstart av Finnmarkskommisjonen.  (Norsk) Pressemelding for oppstart av Finnmarkskommisjonen.  (Samisk)

Les mer

Stjernøya først ut

Stjernøya og Nesseby blir de første feltene hvor Finnmarkskommisjonen skal avklare private rettigheter. (Finnmark Dagblad, 9. februar 2009)

Les mer

Frykter borgerkrig på Stjernøya

Øybeboer Jorunn Mikkola frykter det verste dersom Finn­markskommisjonen gir reindrifta eiendomsrett over Stjernøya, slik næringen selv har krevd. (Ságat.no, 18. februar 2009)

Les mer

Ordføreren etterlyser mer info

Nessebyordfører Inger Katrine Juuso (Tverrpolitisk liste) etterlyser både på vegne av kommunen og dens innbyggere mer konkret informasjon om Finnmarkskommisjonens nybrottsarbeid i Unjárga gieldda/Nesseby kommune. (Ságat.no, 20. februar 2009)

Les mer

Hvem eier Stjernøya

Finnmarkskommisjonen skal avklare hvem som er de rettmessige eiere og rettighetshavere til land og vann i Finnmark. De første prøve­steinene for kommisjonen blir Stjernøya og Seiland i Vestfinnmark samt Nesseby i Østfinnmark. (Ságat.no 19. februar 2009)

Les mer

Nå begynner arbeidet

Leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen sier at de innen kort begynner med rettighetsspørsmål i to områder. (NRK Sámi Radio, 13. februar 09)

Les mer

Stjernøya blir første prøvestein

Finnmarkskommisjonen skal innlede sitt arbeid på Stjernøya. Det har advokat Geir Haugen sansen for. Nå håper reineierne å få eiendomsretten over øya. I et rettslig oppgjør vil saken snart blir avklart. (Altaposten.no, 9. februar 09)

Les mer

Nesseby først ut

Nesseby og Stjernøya ved Loppa blir de første feltene hvor Finnmarkskommisjonen skal avklare private rettigheter. (Finnmarken, 9. februar 09)

Les mer

- Staten stjal eiendom - nå kreves rettferdighet

- Det er formentlig ikke lovlig adgang til å innrømme boet bruken av de to setrene. Dette svaret ga amtmann N. Prebensen i Finnmark i 1895 til en samisk familie i Skoganvarre. (Ságat.no 2008)

Les mer

- En tung moralsk gjeld

– Raushet bør være en ledestjerne for Finn­markskommisjonen for å rette opp historisk urett mot den samiske minoritet. Det sier sjefredaktør Hans Kristian Amundsen, som reagerer sterkt på myndighetenes behandling av småkårsfolket i Sápmi. (Ságat.no 2008)

Les mer

Mer enn ti års jobb

- Det vil ta minst ti år å avklare rettighetene i Finnmark, sier leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen. (Finnmark Dagblad 29.10.2008)

Les mer

Finnmarkskommisjonen er klar

Regjeringen oppnevnte i dag kommisjonen som skal kartlegge rettigheter i Finnmark. (NRK Nyheter 14.03.2008)

Les mer

Her er Finnmarkskommisjonen

Kommisjonen skal kartlegge om det finnes grupper i fylket som har opparbeidet seg rettigheter til å bruke og eie grunnen. (NRK Sami Radio 14.03.2008)

Les mer

- Jeg representerer alle finnmarkinger

Fylkessekretær i Finnmark Jeger- og Fiskerforbund, Kjell Næss tar skepsisen til Aili Keskitalo med stor ro. (NRK Sami Radio 14.03.2008)

Les mer

Finnmarkinger kan få eiendomsrett

Finnmarkingene kan få eiendomsrett til lokale områder om den nyoppnevnte Finnmarkskommisjonen bestemmer det. (NRK Nyheter 15.03.2008)

Les mer

Om Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen er nå oppnevnt. Sammensetningen er i finnmarkslovens ånd. For flertallet, altså tre av de fem medlemmene, har meget sterke samepolitiske sympatier. De tre er Jon Gauslaa, Ole Henrik Magga og Anne Marit Pedersen. (Fra hjemmesidene til EDL [Etnisk og demokratisk likeverd] 25.03.2008)

Les mer

Kommisjonen til Tana

Domstoladministrasjonen har idag vedtatt å etablere Finnmarkskommisjonens kontorsted til Tana. (NRK Sami Radio 04.04.2008)

Les mer

Gauslaa: Kartleggingen tar ti år

Finmarkskommisjonen vil bruke minst 10 år på å kartlegge hvilke rettigheter folk i Finnmark har til grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statsskog. (NRK Sami Radio 03.07.2008)

Les mer

Jon Gauslaa leder kommisjonen

Finnmarkskommisjonen oppnevnt fredag. – Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av Finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget (Ap). (Nordlys 14.03.2008)

Les mer