Verdt å vite når du skal søke

Her er samlet litt nyttig informasjon til deg som skal søke stilling i jordskifteretten.

Idé- og verdigrunnlag

Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker som gjelder fast eiendom. Jordskifterettens idé- og verdigrunnlag er at den skal være uavhengig. Den skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Jordskifteretten skal til enhver tid ha høy tillitt i samfunnet.

Hva er jordskifte?

Jordskifte er et virkemiddel for å løse problemer og endre lite hensiktsmessige eiendomsforhold. Jordskiftesaker løses av retten ved samarbeid mellom ulike stillingsgrupper (dommer, utreder og saksbehandler) - både inne og ute. Arbeidet i en jordskifterett innbefatter blant annet:

  • jordskiftefag
  • juss
  • administrasjon, økonomi og ledelse
  • arealplanlegging
  • landmåling
  • data og kartbehandling

 

Utviklingsorientert

Jordskifterettene ønsker å være utviklingsorienterte, blant annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig.

Lønn og ytelser

Statens hovedtariffavtale gjelder for alle stillinger i jordskifteretten, også dommerembetene. Det betyr blant annet at avlønningen følger lønnsrammene gitt i Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd i Statens pensjonskasse. Det gis skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens satser. For markarbeid gis det tillegg i lønn.

Tilsettingsprosess:

Det er ulik praksis for tilsetting av jordskiftedommere, utredere (ingeniører) og saksbehandlere.

Jordskiftedommere, jordskiftelagdommere og jordskifterettsledere er embedsmenn. Rekruttering gjøres av Innstillingsrådet for dommere. Innstillingsrådet har laget en kortfattet informasjon om søknadsprosessen ved ledige dommerstillinger som kan leses her. Mer detaljert informasjon finnes i praksis/policy-notat utarbeidet av Innstillingsrådet.

Tilsetting av utredere (ingeniører) og saksbehandlere følger en annen prosedyre enn for dommere. Kort forklart skjer tilsetting ved at jordskifterettsleder innkaller aktuelle kandidater til intervju. Normalt vil jordskifterettsleder og en tillitsvalgt intervjue kandidatene. Etter endt intervju utarbeider jordskifterettsleder en innstilling som oversendes det sentrale tilsettingsrådet for behandling. Søkerne har rett til å vite jordskifterettsleders rangering av søkerne, men har ikke rett til å få begrunnelse, jf. Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. Det sentrale tilsettingsrådet fatter vedtak om hvem som skal tilsettes i stillingen. Saken tilbakesendes den respektive jordskifterett som overtar den videre behandling; slik som å gi tilbud om stilling, utforme arbeidsavtale med mer.