Dommere

Jordskiftedommere har samme funksjon som en dommer i tingretten innenfor sitt spesialiserte saksområde.

Dommerens funksjon er i hovedsak å drive saksforberedelse, administrere rettsmøtene og å treffe avgjørelser i form av dommer, kjennelser, jordskifteavgjørelser og beslutninger. I tillegg har dommerne en rolle som mekler.

Dommerrollen stiller høye krav til dommerens faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dommeren skal være upartisk og utøve dommergjerningen på en måte som gir alminnelig tillit og respekt.

Jordskiftedommeren svarer på spørsmål om

  • generelle spørsmål om eiendomsfaglige og juridiske knyttet til faste eiendom
  • hvordan jordskifteretten jobber, og hvilke typer saker de kan behandle
  • det problemet grunneieren har kan behandles av jordskifterettene, eventuelt gi råd om hvor han kan henvende seg for å få svar på spørsmålet sitt
  • hvilke rettsregler som generelt gjelder på det området