Rettsmekling

Rettsmekling er en forenklet behandling ved tvist om grenser, eiendomsrett, rettigheter og annet (jordskifteloven på lovdata).

Rettsmekling vil si at det oppnevnes en mekler, vanligvis en ingeniør eller dommer fra jordskifteretten. Mekleren bistår partene med å oppklare og avklare saken slik at det kan oppnås enighet/forlik. Dette skjer vanligvis gjennom et utenomrettslig møte med partene, som også kan innbefatte befaring, rekonstruksjon, merking og innmåling av grenser, veier, rettigheter og så videre.

Det er retten som avgjør om rettsmekling skal avholdes, men partene vil få anledning til å uttale seg om de ønsker å mekle eller ikke. Retten vil blant annet legge vekt på partenes holdning til rettsmekling og om det er mulig å oppnå et forlik.

Hva skjer om du og motparten blir enige?

Dersom partene kommer til enighet under rettsmeklingen kan det inngås et rettsforlik, som vil ha samme virkning som en rettskraftig dom, det vil si uten ankefrist. I rettsforliket vil det stå beskrevet hva partene er blitt enige om. Rettsforliket skal underskrives av partene og føres inn i protokollen fra møtet.

Jordskifteretten vil i etterkant merke og koordinatfeste resultatet av rettsforliket på samme måte som i andre saker for jordskifteretten.

Om man ikke blir enig?

Dersom meklingen ikke fører til enighet, avsluttes rettsmeklingsmøtet og saken blir behandlet på ordinær måte. Partene vil da på et senere tidspunkt bli kalt inn til et rettsmøte.

Dersom den som har fungert som rettsmekler i utgangspunktet skal ha en rolle i den videre behandlingen av saken (enten som jordskiftedommer eller ingeniør), vil partene få anledning til kreve at en annen jordskiftedommer eller ingeniør overtar denne rollen. Rettsmekler vil, uavhengig av om partene krever endring eller ikke, selv vurdere sin rolle i den videre behandlingen av saken.

Rettsmekler har taushetsplikt, også overfor andre ansatte i domstolen.

Fordelene med rettsmekling

1. Rettsmekling foretas på et tidlig stadium av saken. Problemet eller uenigheten vil derfor kunne bli løst raskere og rimeligere enn ved en hovedforhandling.

2. Rettsmekling foregår for lukkede dører og uten rettsmøte. Partene unngår dermed publisiteten som en hovedforhandling kan medføre.

3. Dersom forholdet mellom partene er anstrengt, kan rettsmekling være et godt verktøy for å finne en felles løsning.

4. Rettsmekling gir mulighet for å finne frem til løsninger som er tilpasset partenes reelle behov og interesser, og mulighet for mer skreddersydde løsninger.

5. Dersom kun deler av saken blir løst gjennom mekling, vil meklingen uansett ha gjort at rettssaken blir mindre omfattende.

Det er viktig at partene er kjent med de mulighetene som rettsmekling gir, og at de gir retten beskjed om at de ønsker mekling. Partene bør være innstilt på å kunne inngå kompromiss på sine standpunkt.