6. Å ta et valg

Case

Her ser du en sak drapssak som illustrerer at dommerne ikke alltid er enige. Det kan gjelde hele tiltalen, eller som i denne saken, noen av tiltalepunktene.

Forklaring

I RETTEN: Underveis i en straffesak vil det bli presentert en rekke bevis. Det kan være forklaringer, dokumentbevis, fotomapper, tekniske bevis eller beslaglagt materiale. Noen bevis vil støtte tiltalte, og noen vil støtte påtalemyndighetens syn. Du må vurdere holdbarheten og bevisverdien i det som blir presentert, og sammen med de andre dommerne ta stilling til om tiltalte kan dømmes etter tiltalen. I en sivil sak må du ta stilling til hvem av partene som har rett. Du skal ikke ta stilling til om du liker det de involverte har gjort, eller hvordan de er som mennesker. Du skal kun dømme etter lov, og de bevis som er presentert i retten.

Selv om du har dette ansvaret, så betyr det ikke at du er alene. Som ellers i livet har vi nytte av å diskutere med andre. Det kan du gjøre med de andre dommerne, både i pauser underveis i saken, og etter rettsmøtet i domskonferansen.

DOMSKONFERANSEN: Etter at alle bevis er lagt frem i retten, trekker dommerne seg tilbake for å avgjøre saken. Dette møtet kalles domskonferanse. Fagdommeren vil der gi nødvendig rettledning i hvordan jussen og rettsreglene er.

Først behandler dere skyldspørsmålet og deretter, hvis flertallet har funnet den tiltalte skyldig, hvilken straff han eller hun skal få.

Det er din bakgrunn og din livserfaring du skal bruke når du skal vurdere vitneforklaringer og andre bevis. Å ta stilling i rettsaker vil gjerne være uvant, og av og til vanskelig og ubehagelig.

Avgjørelsen kan bli omstridt i ettertid, og den får konsekvenser for de den gjelder. Noen må ta en avgjørelse, og du er gitt tilliten til å bestemme.

I drøftingene er det viktig at du sier det du mener. Blant annet for at dere skal kunne tenke høyt og snakke fritt under domskonferansen, må du bevare taushet om det som kommer frem der. Det som skal sies om saken, sier dere i dommen.