6. Å ta et valg

Hva vil det si for deg som meddommer?

Når du som meddommer tjenestegjør i retten for første gang, må du avgi en forsikring. Ditt ansvar som meddommer kommer tydelig frem i forsikringen.

Når du gir forsikring må alle reise seg og dommeren spør deg: Forsikrer du at du så vel i denne saken som i alle fremtidige saker, vil gi vel akt på alt som forhandles i retten, og at du vil dømme slik du vet sannest og rettest å være etter loven og bevisene i saken? Du svarer: Det forsikrer jeg.

Ut fra dette må du forsøke så godt du kan å ta et valg. Om du har en annen mening enn de andre dommerne, må du gi uttrykk for dette og forsøke å begrunne ditt syn. Det er ikke et mål at dere skal bli enige. Det viktige er at dere alle er villige til å gå inn diskusjonen og teste egne standpunkter i forhold til det de andre tenker. Merk at du har gitt forsikring om at du vil dømme i samsvar med loven. Det betyr at selv om du er uenig i en lovbestemmelse, eller Høyesteretts klare tolkning av den, er du bundet til å følge den. Når domskonferansen er avsluttet, skriver fagdommer et utkast til dom. Dersom dommerne har ulike meninger om resultatet, kommer dette frem i dommen.

Du må etter beste evne vurdere bevis, gi uttrykk for ditt syn og ha mot til å stå opp for din mening innenfor lovens ramme.