2. Nøytralitet

Hva vil det si for deg som meddommer?

Vær bevisst på hvordan du fremstår i rettsmøtet.

 Du kan ikke benytte klær, merker eller smykker med politiske eller religiøse budskap, eller som viser tilknytning til foreninger og organisasjoner.

Vis at du følger med og at du er interessert i det som foregår. Dersom du for eksempel ser uinteressert ut, gjesper, himler med øynene eller ser på en mobiltelefon, så vil det fort bli tolket negativt av noen. Partene i saken kan være i sitt livs viktigste møte, og dette må vi ta hensyn til.

Under saken er det viktig at du opptrer slik at partene ikke tror du er forutinntatt eller at du alt har bestemt deg. Måten du stiller spørsmål på vil i denne sammenheng være av betydning. Dersom du for eksempel stiller spørsmålet "Hvor stod dere når du slo ham", viser du at du allerede har tatt stilling til saken. En mer nøytral måte å stille spørsmål på vil for eksempel være "Hvor foregikk denne hendelsen?".

Hvis du i en pause snakker fotball eller vær med en av partene, vil det av den andre parten kunne bli oppfattet som at du står mer på deres side. Hvilke blikk du sender, kan også ha betydning.

En rettssak består ofte også av befaringer. Retten drar da ut for å se på for eksempel en eiendom i en tvistesak eller et åsted i en straffesak. Ved befaring kommer man tettere på de involverte i rettssaken og det kan oppstå situasjoner som kan bli misforstått av en part.