Hvem er hvem i retten

Lagrette / jury

Retten settes med tre fagdommere og ti lagrettemedlemmer når anken gjelder skyldspørsmålet i saker med strafferamme over seks år. Lagretten avgjør alene spørsmålet om tiltaltes skyld.

 

I løpet av 2018 vil jury erstattes med meddomsrett. Dette gjelder saker som er anket etter 1. januar 2018. Sammensetningen av retten vil da være to fagdommere og fem meddommere. Saker som er anket før 1. januar 2018 går for en jury. Fra 2019 vil alle saker gå som meddomsrett.

 

1. Rettens leder er den som leder ankeforhandlingen. Til sammen er det tre juridiske dommere i lagmannsretten.

2. Protokollføreren er en funksjonær som fører protokollen over rettens forhandlinger (rettsboka).

3. En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt

4. Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen.

5. Et lagrettemedlem er en som trekkes ut fra et utvalg lekdommere til å være med å avgjøre skyldspørsmålet i en alvorlig straffesak i lagmanns-retten. Lagretten består normalt av fem kvinner og fem menn, og kalles også gjerne en jury.

6. Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige.  Vanligvis er forsvareren en advokat

7. Tiltalte er den personen påtale-myndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd

8. Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

9. Rettsbetjenten er rettens medhjelper til den praktiske gjennomføringen av saken. Spørsmål kan også rettes til rettsbetjenten i pauser.

10. De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken.