Aktuelt

Nyhetsarkiv 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012201120102009 / 2008 / 2007 / 2006

Rett på sak nr. 1

Hvordan skal domstolene sørge for at barn ivaretas på en best mulig møte i møte med domstolene?

Les mer

Vitneundersøkelse 2018

Domstoladministrasjonen har gjennomført en undersøkelse blant vitner i tingrettene og lagmannsrettene. I undersøkelsen forteller vitner i både straffesaker og sivile saker om sin opplevelse av det å være i retten og hvordan de opplever aktørene

Les mer

Nordiske land har høyest rettssikkerhet

Norge er rangert som land nummer to i verden når det gjelder rettssikkerhet ifølge World Justice Project (WJP). På de fire første plassene kommer Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Les mer

Tingretter i Østfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er i dialog om å slå seg sammen til Østfold tingrett. Initiativet kommer fra de fire domstolene. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte for de ansatte signerte 12. februar en intensjonsavtale som forplikter til et lokalt forankret samarbeid om en felles tingrett.

Les mer

Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen har i dag lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidsgruppens ønske er at retningslinjene i størst mulig grad skal tas i bruk som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter også nye maler for planmøter og for innkalling til planmøter.

Les mer

Rettsgebyr på kr 1150,- fra 2019

For 2019 blir rettsgebyret økt med 20 kroner, til 1150 kroner.

Les mer

Nytt nummer av Rett på sak

I domstolmagasinet Rett på sak 4/18 kan du blant annet lese om årets tiltroundersøkelse, om å møte de som er annerledes i retten, om at mye eiendom i Norge ikke har noen eiere og om et befal i domstolenes digitale jegertropp.

Les mer

Vestfold tingrett fra 1. januar 2019

Tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg opphører som selvstendige domstoler fra årsskiftet 2018/2019.

Les mer

Stabilt høy tiltro til domstolene

Tiltroen til norske statsinstitusjoner har sunket noe i 2018. Innbyggerne har fortsatt størst tiltro til domstolene. Det viser den årlige tiltroundersøkelsen som IPSOS har utført for Domstoladministrasjonen.

Les mer

Aktørportalen i Høyesterett fra i dag

Nå er Aktørportalen obligatorisk å bruke for å sende og motta dokumenter i sivile skjønns- og tvistesaker mellom advokater og tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. 

Les mer

Aktørportalen i alle tingretter

Fra 22. november har alle tingrettene tatt i bruk Aktørportalen.

Les mer

Aktørportalen er obligatorisk i Hålogaland lagdømme

Fra 6. november bruker alle tingrettene og lagmannsretten i Hålogaland lagdømme Aktørportalen.

Les mer

Åpenhetsprisen til Oslo tingrett

Oslo tingrett tildeles Åpenhetsprisen 2018 for deres systematiske arbeid med og praktisering av åpenhet og meroffentlighet. Det er Kommunikasjonsforeningen i Norge som står bak prisen

Les mer

Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Les blant annet om meklerens styring av en konflikt, meddommernes uavhengighet av fogdommerne og utvidelse av vitnestøtteordningen.

Les mer

Fra 24.10 er Aktørportalen obligatorisk i Agder og Gulating

Alle tingretter og lagmannsretter i både Agder lagdømme og Gulating lagdømme er fra onsdag 24. oktober på Aktørportalen.

Les mer

Nytt regelverk for opptak i retten

Et nytt regelverk vil blant annet gjør det mulig for lagmannsretter å spille av opptak fra tingrettens behandling av en rettssak. Det kan for eksempel redusere behovet for enkelte å møte opp gjentatte ganger ved domstolbehandling.

Les mer

Nå er Aktørportalen obligatorisk

Forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen trer i kraft i dag, 15. september.

Les mer

Færre straffesaker til domstolene

Det kommer inn færre tviste- og straffesaker til domstolene. Dette er en tendens siden 2016 som fortsetter i første halvår 2018. Det viser ny statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Les mer

Kom i gang med Aktørportalen

Domstoladministrasjonen har laget to filmer for nye brukere av Aktørportalen. I den ene filmen forteller advokatene Marte Svarstad Brodtkorb og Torstein Bae om fordelene med å benytte Aktørportalen. Det er også laget en veiledningsfilm.

Les mer

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har også besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Det utarbeides nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.  

Les mer

Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Les mer

Årsrapport for domstolene i Norge

I årsrapporten for Norges domstoler 2017 kan du blant annet lese om tiltroen til domstolene, om statistikk og saksavvikling, regnskap, antall ansatte og om sentrale utviklingsprosjekter.  

Les mer