Nedgang i meddomsrettssaker

Antallet meddomsrettssaker som kom inn til tingrettene sank med ti prosent i 2017. Nedgangen i antall saker gjelder også for tvistemål. Men det er store lokale variasjoner. Det viser årsstatistikken for Norges domstoler.

-          Det var for eksempel en overraskende stor nedgang ti straffesaker til Oslo tingrett. Det gir direkte utslag også på rikstallene, sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen.

-          Selv om antallet saker gikk ned så gikk ikke saksbehandlingstiden ned tilsvarende, hvilket hadde vært naturlig. De siste årenes nedbemanning pga ABE-kutt kan være en årsak, sier Urke.

-          For alle som er involvert i en rettssak er det viktig å få avgjort saken uten lang ventetid. Det gjør det enklere å gå videre for den som er tiltalt, for bedrifter som har en konflikt med en leverandør eller foreldre som har en omsorgstvist. Det er en fordel for rettsikkerheten.

-          Samtidig er det viktig å si at det jobbes godt i domstolene. Avgjørelser blir i all hovedsak respektert og tilliten hos innbyggerne er rekordhøy. Med digitalisering og nye arbeidsmåter skal vi forenkle og forbedre rettsprosessen ytterligere.

Les mer om årsstatistikken for den enkelte domstol på www.domstol.no/statistikk.

Under fjoråret kom det inn 13 897 meddomsrettssaker til tingrettene, hvilket er en nedgang på over ti prosent sammenlignet med 2016. Spesielt stor er nedgangen for Oslo tingrett som fikk inn 24 prosent færre meddomsrettssaker. Da Oslo tingrett står for mer enn 16 prosent av disse sakene i landet gir det også store utslag på landstallene.

Reduksjonen ser ut til å gjelde alle type straffesaker for tingrettene. Nedgangen i tilståelsesaker er omtrent like stor som for meddomsrettssaker. Og andelen saker med strafferamme på over seks år var om lag samme andel som de siste årene, ca. seks prosent. Det kom også færre andre enedommersaker til tingrettene. Men bildet er ikke entydig. Noen steder i landet ble det tvert imot en saksvekst.

Stor variasjon

Saksbehandlingstiden for meddomsrettssaker var i gjennomsnitt på 3,3 måneder. Det er en oppgang på 0,3 måneder. Variasjonene er store. Sør-Østerdal tingrett avviklet sine 112 meddomsrettssaker på i gjennomsnitt 0,9 måneder. Det er trolig første gangen noensinne en tingrett ligger på et snitt under en måned for denne sakstypen.

27 av tingrettene klarte ikke å oppnå målet om tre måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid.

Det ble også færre sivile tvistesaker til tingrettene. Antallet sank med fem prosent til 15537. I den totale nedgangen på ca. 1200 saker inngår en reduksjon i antallet mortifikasjonssaker på ca. 300. For andre sivile saker er nedgangen spesielt stor for tingrettene i Kristiansand, Larvik, Nedre Telemark samt Romsdal. Tvangssakene økte noe, mens det var 7788 vielser i det siste året denne tjenesten ble utført av domstoler, en nedgang på 170 vielser.

Av  de sivile tvistesakene var 43 prosent alminnelige tvistesaker, 17 prosent saker etter barneloven, 10 prosent overprøving av tvangsvedtaket og syv prosent arbeidsrettssaker. Antallet behandlede saker sank også noe i 2017.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for sivile saker er noe over fem måneder. 16 tingretter klarte ikke å oppnå en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på seks måneder.

Jordskifte

Antallet saker til jordskifterettene sank med seks prosent i 2017. De innkomne sakene fordelte seg slik mellom de ulike sakstypene:

  • 817 rettsfastsettende saker (61% av innkomne saker i 2017, mot 65% i 2016)
  • 444 rettsendrende saker (33% av innkomne saker, mot 31% i 2016)
  • 69 skjønn (5% av innkomne saker, mot 4% i 2016)
  • 6 gjenåpningssaker (0,5% av innkomne saker, uendret fra 2016)

Jordskifterettene tok i bruk ny jordskiftelov og et nytt saksbehandlingssystem fra 2016. 86 prosent av de avsluttede sakene i 2017 ble avviklet med ny jordskiftelov, og med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på i overkant av ett år, 375 dager. Jordskifterettene kommer fortsatt noen år å avvikle en del saker etter gammel jordskiftelov.

Lagmannsrettene

Også lagmannsrettene fikk færre saker til behandling i 2017. De sivile sakene sank med syv prosent til 1977. Samtlige lagmannsretter fikk inn færre anker over sivil dom, men nedgangen er størst på Øst- og Sørlandet.

Antallet innkommende fagdommersaker, og de ulike formene av meddomsrettssaker, sank med mellom syv og tolv prosent. Derimot økte antallet lagrettesaker med seks prosent. Det betyr at det i juryens siste hele år var flere lagrettesaker enn noen gang i senere tid. Andelen straffesaker som henvises til behandling var, for alle lagmannsrettene samlet, 39,4 prosent i 2017.

I lagmannsrettene er saksbehandlingstidene lengre i alle sakstyper i 2017, sammenlignet med 2016. Alle lagmannsrettene har gjennomsnittlige saksbehandlingstider som er lengre enn målet på tre måneder i alle straffesakstypene.  Saksbehandlingstidene for straffesaker er lengst i bevisanker i meddomsrett og lagrettesaker. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i lagrettesaker varierte fra 4,6 måneder i Frostating til 8,6 i Borgarting.

4 av 6 lagmannsretter klarer målet på seks måneders saksbehandlingstid i sivile saker i 2016, mot 5 av 6 året før. Her varierer saksbehandlingstiden fra 4,5 måneder i Hålogaland til 8,2 i Borgarting.

Fra domstolmagasinet Rett på sak 1/2018