2006

Kommentar om gransking av domstoler

- Domstoladminstrasjonen mener at justisministeren nå har kommet oss i møte ved å ha avgrenset granskingen av domstolenes rolle i saken, noe vi er fornøyd med. Det sier direktør Knut Sæther i en kommentar til justisministerens tilleggsmandat til utvalget som skal granske Fritz Moen-saken.

Les mer

-Trange rammer for domstolene

-Trange rammer for domstolene og jordskifterettene, men positivt at det gis klarsignal til å forberede ny tvistelov. Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Knut Sæther i en kommentar til statsbudsjettet.

Les mer

Kortere køer og raskere saksbehandlingstid

Statistikken over domstolenes saksbehandling viser at de fleste kurver gikk rett vei i første halvår 2006. Færre saker venter på behandling og saksbehandlingstiden er betydelig redusert. De fleste målene for saksbehandlingstid er nå oppnådd. Det viser tall fra Domstoladministrasjonen.

Les mer

Dommerne vil ikke granskes

- Vi mener at vi her berører prinsippet om uavhengige domstoler, og vi er av den oppfatning at det vil være uheldig og uriktig å gå inn og granske dommerens, og ikke minst juryens vurderinger, i en avsluttet sak, sier styreleder og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. I en kommentar til granskingen av Fritz Moen-saken peker han på at juryer ikke begrunner sine avgjørelser, og at denne praksisen er noe de politiske organer selv har bestemt. Aftenposten har mer om saken.

Les mer

Tingrettsdommer Tor Langbach om gransking av domstolene

-En regjeringsoppnevnt granskingskommisjon skal i utgangspunktet granske de personer og etater som er regjeringens ansvar. Dette gjelder politiet og påtalemyndigheten. Det er ikke uproblematisk at en slik kommisjon skal granske domstolene. Dette sier tingrettsdommer Tor Langbach i en kommentar til regjeringens gransking av ”Fritz Moen-saken”.

Les mer

Domstolkartet forandres i Hordaland og Rogaland

Fra 1. september 2006 endres rettskretsene i Hordaland og Rogaland. Til sammen fire domstoler avgir kommunene i sin rettskrets til andre domstoler.

Les mer

Omdømmeundersøkelse: Stor tillit til domstolene

91 prosent av de spurte i en omdømmeundersøkelse for domstolene mener at man kan ha tillit til domstolene. Domstolenes samlede omdømme er også svært høyt: 92 prosent mener at domstolene har et godt omdømme.

Les mer

Justisdepartementet: Bedre oppfølging av vitner

En arbeidsgruppe ser et klart behov for å ta bedre vare på vitner i alle ledd av en straffesak. Gruppen foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak. Forslagene sendes nå på høring.

Les mer

Dommerforeningen anbefaler mer åpenhet

Den norske Dommerforening har utgitt en mediehåndbok. Håndboken omhandler regelverket for offentlighet i rettspleien, og gir anbefalinger til dommerne i kontakten med mediene.

Les mer

NOKAS-saken koster 220 millioner

Nokas-saken er den mest kostbare saken i norsk rettshistorie. Etterforskning og rettssak koster minst 220 millioner kroner i ekstra bevilgninger. I tillegg kommer det som er brukt til saken innenfor ordinære budsjetter.

Les mer

- Juryordningen bør avvikles

Domstollederne i lagmannsrettene og de største tingrettene avsier dom over juryordningen: Den er gått ut på dato og bør avvikles. At juryen ikke begrunner sine svar er hovedårsaken til at domstollederne har denne holdningen.

Les mer