2010

Økt bruk av strafferabatt

Bruken av strafferabatt i domstolene øker fortsatt. En ny undersøkelse bekrefter at strafferabatt aktivt brukes i norske rettssaler. I 2009 ble det brukt strafferabatt i 85 prosent av tilståelsessakene i tingrettene.

Les mer

Forslag til revidering av offentlighetsregler

Det er behov for å forenkle og modernisere reglene om offentlighet i rettspleien. Det mener Domstoladministrasjonen som har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag. Arbeidsgruppen er nå klar med sin sluttrapport.

Les mer

Forslag til revidering av offentlighetsregler

Det er behov for å forenkle og modernisere reglene om offentlighet i rettspleien. Det mener Domstoladministrasjonen som har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag. Arbeidsgruppen er nå klar med sin sluttrapport.

Les mer

Straffene er strengere enn vi tror

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no.

Les mer

Ikke behov for forbud mot politisk betingede plagg og symboler i domstolene

Domstoladministrasjonen (DA) har hatt et forslag om regulering av religiøst og politisk betingede plagg og symboler på høring. Saken ble behandlet av DAs styre 14.juni.

Les mer

Ny rapport om en praksis i barnefordelingssaker

I Domstoladministrasjonens rapportserie nr 1 - 2010 har sorenskriver Kirsti Ramberg skrevet "Til barnas beste - om en praksis i barnefordelings- og barnevernssaker"

Les mer