2010

Økt bruk av strafferabatt

Bruken av strafferabatt i domstolene øker fortsatt. En ny undersøkelse bekrefter at strafferabatt aktivt brukes i norske rettssaler. I 2009 ble det brukt strafferabatt i 85 prosent av tilståelsessakene i tingrettene.

Les mer

Forslag til revidering av offentlighetsregler

Det er behov for å forenkle og modernisere reglene om offentlighet i rettspleien. Det mener Domstoladministrasjonen som har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag. Arbeidsgruppen er nå klar med sin sluttrapport.

Les mer

Langbach om Høyesteretts ankeavgjørelse

Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach kommenterer Høyesteretts avgjørelse om ankesaker

Les mer

Straffene er strengere enn vi tror

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no.

Les mer

Ny forfatter av Høyesteretts historie

Aage Thor Falkanger, som var engasjert av Domstoladministrasjonen til å skrive Høyesteretts historie bind III fram til 200-årsjubileet i 2015, har i brev til Domstoladministrasjonen meddelt at har besluttet ikke å gå videre med arbeidet.

Les mer

Ikke behov for forbud mot politisk betingede plagg og symboler i domstolene

Domstoladministrasjonen (DA) har hatt et forslag om regulering av religiøst og politisk betingede plagg og symboler på høring. Saken ble behandlet av DAs styre 14.juni.

Les mer

Ankeavvisning må begrunnes

Regjeringen foreslår fredag 11.juni å lovfeste at beslutninger i lagmannsretten om å nekte anke fremmet, skal være begrunnet, både i straffesaker og sivile saker. Samtidig utvides bruken av videokonferanseutstyr i domstolene for å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse.

Les mer

15 millioner kroner tilføres domstolene i RNB

I forslaget til Revidert Nasjonalbudsjett har regjeringen økt bevilgningene til domstolene med 15 millioner kroner for å styrke bemanningen i tingrettene.

Les mer

Høringssvar om datalagring

Forslaget til datalagring vil medføre merarbeid for domstolene. Dette fordi forslaget innebærer at politiets begjæringer om utlevering av data heretter skal fremsettes for domstolene. Det skriver Domstoladministrasjonen i sitt høringssvar.

Les mer

Ny rapport om en praksis i barnefordelingssaker

I Domstoladministrasjonens rapportserie nr 1 - 2010 har sorenskriver Kirsti Ramberg skrevet "Til barnas beste - om en praksis i barnefordelings- og barnevernssaker"

Les mer