Rapport om foreldretvister i retten

En ny rapport har kartlagt foreldretvister etter barneloven.

På oppdrag fra Barne-, familie- og Likestillingsdepartementet har Oxford Research levert rapporten "Kartlegging av foreldretvister etter barneloven". Rapporten som ble publisert 6. juni viser at det gjennomføres stadig flere kompetansetiltak i domstolene når det gjelder foreldretvister, både i regi av tingrettene og Domstoladministrasjonen. I lagmannsrettene er det litt mer variert om det er satt i gang egne kompetansetiltak.

Rapporten viser også at det er tendenser til en økt grad av rutiner og spesialisering når det gjelder domstolbehandlingen av foreldretvister i tingrettene, noe det ikke er i lagmannsrettene.

Hovedtiltaket for å prioritere foreldretvistsakene er berammingsrutiner, noe rapporten beskriver som et virkemiddel motivert for å sikre større grad av ensartet behandling, mer forutsigbarhet og høyere prioritering av sakene. Også i lagmannsrettene er berammingsrutiner viktige for å sikre prioritet.

Rapporten viser til at barnelovsakene i 2015 utgjorde 16 prosent av alle saker som kom inn for domstolene.

Nesten alle tingretter som svarte på kartleggingsundersøkelsen har utviklet rutiner for behandling av foreldretvistsaker, 56 prosent av disse domstolene har nedfelt disse rutinene skriftlig.

- Domstoladministrasjonen mener at dette er en interessant og viktig rapport. Det er betryggende at domstolene på mange områder får positiv omtale. Både kompetansetiltak og spesialisering er tiltak som styrker behandlingen av foreldretvister i domstolene, og det skjer mye i domstolene når det gjelder dette. Vi skal nå gjennomføre kompetansetiltak for alle dommere. Det er også utarbeidet en ny nasjonal veileder i foreldretvister.

Dette sier avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstoladministrasjonen. Moen er med i det regjeringsoppnevnte utvalget som utreder særdomstoler, og som skal avgi sin utredning tidlig i 2017.

- I framtidig kompetanseutvikling når det gjelder foreldretvister er det viktig med systematisk kvalitetssikring i domstolene, utvikling av dommerhåndverket, erfaringsdeling og kollegaveiledning. Domstoladministrasjonen arbeider målrettet med dette, sier Solveig Moen.

Gå til Oxford Research sitt nettsted.