Arbeid mot korrupsjon evaluert

Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO har laget en ny rapport om korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

For domstolene er det i tidligere rapport gjort to anbefalinger. Dels om større grad av åpenhet ved midlertidige utnevnelser av dommere, og dels om styrking av opplæring og bevissthet omkring blant annet etikk og interessekonflikter. GRECO anser nå at begge disse anbefalingene er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Påtalemyndigheten fikk i likhet med de øvrige nordiske landene en anbefaling om å videreutvikle etiske retningslinjer og styrke etikkopplæring. Denne anbefalingen anses delvis gjennomført. 

Stortinget har klart å oppfylle noen av de tidligere anbefalingene, mens andre momenter gjenstår.

Les rapporten her.