Domstolene og statsbudsjettet

- Det er sterkt beklagelig at Regjeringen også for neste år kutter i domstolenes driftsbudsjett gjennom den så kalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Domstolene er ikke en del av byråkratiet. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til statsbudsjettet.

-          Regjeringens budsjettforslag for 2018 inneholder en økning av driftsbudsjettet for domstolene på 16 millioner kroner sammenlignet med årets budsjett. Dessverre spises mye av det opp gjennom nye ABE-kutt på 12,1 millioner kroner. Dette innebærer at styrkingen i realiteten er nærmest oppspist.

Urke viser til at ABE-nedskjæringene av domstolenes budsjett 2016-2018 på 46.7 millioner kroner.

-          Basert på tidligere års erfaringer frykter vi også at ABE-kuttet vil øke i budsjettbehandlingen i Stortinget. Det er derfor vanskelig å se at budsjettet gir grunnlag for å øke kapasiteten i domstolene. Det vil bli nødvendig å videreføre de siste års bemanningsreduksjoner i domstolene og nye må vurderes.

-          Dette svekker domstolenes muligheter til å behandle saker til rett tid, og rammer alle som har saker for domstolene. Ventetiden for å få opp saker ved for eksempel Borgarting lagmannsrett nærmer seg halvannet år. Dette blir et rettssikkerhetsproblem.

-          Positivt er at satsingen på digitalisering fortsetter og at det foreslås 6 mill. kr til forprosjektet for rehabiliteringen av Bergen tinghus.

-          Domstolene er samfunnets tvisteløsere og må behandle alle saker de får inn. Det gjelder både straffesaker og tvistesaker. I en tid der rettsliggjøring og internasjonalisering står sentralt må domstolene rustes opp. Norge har velfungerende domstoler med høy tillit i samfunnet. Vi må ikke komme i den situasjonen at lang saksbehandlingstid rammer ofre og vitner, parter i næringslivet eller gjør det vanskeligere for folk å få løst siner tvister.

-          Regjeringen sier at de styrker domstolene, men de reduserer samtidig budsjettet på andre områder, sier Urke.

Lenke til statsbudsjettet for JD: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-jd-20172018/id2574213/sec2

Lenke til regjeringens pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-kapasitet-i-domstolene/id2575065/