Felles domstolledelse

Styret i Domstoladministrasjonen besluttet mandag at det etableres permanent felles ledelse for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, og at det etableres permanent felles ledelse for Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ordningen etableres permanent så snart fast, felles domstolleder er utnevnt. De to domstollederstillingene vil bli lyst ut snarest.

Dette er svært positivt, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

- Dette er en ny måte å tenke domstolledelse på. Vi etablerer nå for første gang en fast ordning med en sorenskriver som leder for flere domstoler innen et distrikt. Kontorstedene vil bli beholdt som i dag. Begrunnelsen for felles ledelse av flere domstoler er bedre ressursutnyttelse, mindre sårbarhet og totalt sett bedre saksavvikling. Umiddelbare innsparinger har ikke vært en målsetting, men på lengre sikt forventes det at felles ledelse skal kunne gi ressursmessige innsparinger. I første omgang forventer vi at felles ledelse skal være et virkemiddel for å utnytte ressursene bedre, og at domstolene totalt sett får mer ut av nåværende ressurser, sier Urke.

Felles ledelse er betegnelsen på ordningen med at en domstolleder leder mer enn én domstol. Den felles lederen har full lederkompetanse og fullt lederansvar i domstolene som inngår i ordningen.  Dette gjelder både faglig ledelse og personalledelse.

Fra april 2015 har det vært en prøveordning med felles ledelse av de to tingrettene i Gudbrandsdal ved at sorenskriveren i Sør-Gudbrandsdal tingrett er konstituert som leder også for Nord-Gudbrandsdal tingrett. Tilsvarende prøveordning ble etablert i mai 2015 mellom Rana tingrett og Alstahaug tingrett, og fra september 2016 inngikk også Brønnøy tingrett i prøveordningen på Helgeland. Sorenskriveren i Rana tingrett er konstituert som leder i Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett.

Både Alstahaug og Rana tingretter, samt Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal tingretter, gjennomførte våren 2016 en intern evaluering av erfaringene med felles ledelse.

Høsten 2016 ble erfaringene med felles ledelse i tingrettene evaluert av det eksterne forskningsmiljøet Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU). DAs direktør har i januar 2017 hatt møter og dialog med ledere og medarbeidere i domstolene i Gudbrandsdal og på Helgeland, der temaet har vært hva som skal skje etter gjennomførte prøveordninger med felles ledelse i de aktuelle domstolene.

På bakgrunn av erfaringer fra prøveordningene, gjennomført evaluering høsten 2016, samt dialog med de berørte domstolene, behandlet Domstoladministrasjonens  styre mandag om prøveordningene med felles ledelse for tingrettene på Helgeland og i Gudbrandsdal skulle gjøres om til permanent, felles ledelse. Styret vedtok dette enstemmig.