- Foreslår at domstolene tar over barnesakene

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet spørsmålet om særdomstoler ("Særdomstolutvalget") avga sin innstilling til statsrådene Per-Willy Amundsen og Solveig Horne torsdag 9. mars.

Den viktigste endringen i forhold til i dag er at fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker blir en del av tingrettene. Det betyr at barnesakene, både de som omhandler barnevern og foreldretvister, behandles i sin helhet av domstolene. Sakene skal behandles av enkelte tingretter etter en regionmodell. Det vil bli stilt kompetansekrav til dommerne som skal behandle slike saker.

Bilde av Hans Petter Graver
Utvalget har vært ledet av Hans Petter Graver.

Utvalget går ikke inn for å opprette en egen domstol for utlendingssaker.

-          Utvalgets forslag er spennende, men vil helt sikkert skape debatt, også i domstolene. Etter utvalgets mening vil de foreslåtte reformene gi bedre rettssikkerhet, større tillit til avgjørelsene og mer fornuftig ressursbruk i behandlingen av barnesaker. Vi mener at barnets beste blir bedre ivaretatt med denne ordningen. Domstoladministrasjonen vil avgi sin uttalelse om dette i høringsrunden, men jeg mener at dette er den riktige veien å gå.

Dette sier Solveig Moen, avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, og medlem av utvalget i en kommentar.

Hovedpunktene i utvalgets innstilling:

  • Det bør høre under tingrettene å avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven i første instans.
  • For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike saker, bør foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven behandles i bare noen av landets 63 tingretter.
  • Juristene i Fylkesnemndene blir tingrettsdommere, og skal behandle også andre saker i tingrettene enn barnesaker. Det betyr at dommere i Norge fortsatt skal være generalister og kunne behandle alle typer saker, men at det blir en viss spesialisering knyttet til barnesakene.
  • Bare dommere som gjennomgår en særskilt opplæring, blant annet om vurdering av omsorgskompetanse og barns utvikling, behov og fungering, skal kunne behandle foreldretvister, saker om tvang etter barnevernloven, og saker om barnebortføring.

Les mer her.