Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Horten, Sandefjord, Tønsberg og Larvik er i dialog om å slå seg sammen til Vestfold tingrett.

Pressemelding:

På vegne av tingrettene i Vestfold oversender Domstoladministrasjonen følgende pressemelding:

Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Horten, Sandefjord, Tønsberg og Larvik er i dialog om å slå seg sammen til Vestfold tingrett. Det er nå underskrevet en intensjonsavtale om dette.

Initiativet til dette kommer fra de fire domstolene Sandefjord tingrett, Tønsberg tingrett, Larvik tingrett og Nordre Vestfold tingrett.  Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte ved de fire tingrettene har signert på en intensjonsavtale om sammenslåing.

 Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 mente justiskomiteen at endringer i domstolstrukturen i denne stortingsperioden krever lokal enighet, og at detmå skje gjennom gode diskusjoner og prosesser lokalt. I dette arbeidet er det viktig å sikre at både kommunene, brukerne og ansatte i domstolene involveres. Justiskomiteen pekte videre på at hensyn til rettssikkerhet, fagmiljø og rekruttering er vesentlige faktorer som kan påvirke fremtidens tingrettsstruktur.

Det ble avholdt interne møter og dialoger i tingrettene i Vestfold i januar og februar. Tilbakemeldingene var at de ansatte stilte seg positive til en sammenslåing, og på dette grunnlaget ble intensjonsavtalen underskrevet av representanter for de ansatte og sorenskriverne.

De aktuelle kommunene, andre interessenter og brukerne av domstolene vil bli invitert til dialog om forslaget fra de fire domstolene tidlig i mars.

En sammenslått tingrett i Vestfold vil bli en av de større tingrettene i landet. Dette gir mulighet for moderat spesialisering, satsing på digitalisering, mulighet for et enda bedre faglig miljø både for dommerne og saksbehandlerne og større fleksibilitet i saksavviklingen. Dermed vil brukerne av domstolenes tjenester i Vestfold få et bedre domstolstilbud. I forslaget fra tingrettene legges det til grunn at domstolene på sikt må samlokaliseres på ett sted i fylket, men lokalisering er ikke et tema i denne fasen av prosessen.

Sammenslåing av domstoler krever en beslutning i Stortinget. Den lokale framdriften i Vestfold og den politiske behandlingen i Justisdepartementet avgjør når det kan skje.

 Kontakt undertegnede for eventuelle kommentarer.

Erling Moe

avdelingsdirektør

kommunikasjonsenheten, Domstoladministrasjonen

Telefon: 73567040/ 915 44 404

erling.moe@domstol.no

Følg oss på:

www.domstol.no

www.twitter.com/domstoladm

www.facebook.com/domstoladministrasjonen