2019

Tingretter i Østfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er i dialog om å slå seg sammen til Østfold tingrett. Initiativet kommer fra de fire domstolene. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte for de ansatte signerte 12. februar en intensjonsavtale som forplikter til et lokalt forankret samarbeid om en felles tingrett.

Les mer

Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen har i dag lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidsgruppens ønske er at retningslinjene i størst mulig grad skal tas i bruk som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter også nye maler for planmøter og for innkalling til planmøter.

Les mer

Rettsgebyr på kr 1150,- fra 2019

For 2019 blir rettsgebyret økt med 20 kroner, til 1150 kroner.

Les mer

Vestfold tingrett fra 1. januar 2019

Tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg opphører som selvstendige domstoler fra årsskiftet 2018/2019.

Les mer

Færre straffesaker til domstolene

Det kommer inn færre tviste- og straffesaker til domstolene. Dette er en tendens siden 2016 som fortsetter i første halvår 2018. Det viser ny statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Les mer

Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Les mer