Nytt regelverk for opptak i retten

Et nytt regelverk vil blant annet gjør det mulig for lagmannsretter å spille av opptak fra tingrettens behandling av en rettssak. Det kan for eksempel redusere behovet for enkelte å møte opp gjentatte ganger ved domstolbehandling.

Ved lov 22. juni 2018 nr. 79 om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) ble det vedtatt endringer i straffeprosessloven og tvisteloven. Loven gjelder opptak og gjenbruk av forklaringer i retten.  Endringslov og forskrift for opptak gjelder fra 1.oktober 2018

Forskrift om opptak i retten

Forskriften gjelder opptak retten foretar etter straffeprosessloven § 23 og tvisteloven § 13-7. Forskriften gir regler om opptak, oppbevaring av opptaket, innsyn i opptak, avspilling av opptak når retten tar stilling til om en anke skal nektes fremmet, og avspilling av opptak i stedet for muntlige og direkte forklaringer i en eventuell ankeforhandling

Bakgrunnen for lovendringene og den nye forskriften er å gi et rettslig grunnlag for at Domstoladministrasjonens prosjekt Opptak i retten skal kunne prøve ut en domstolsbehandling hvor opptak av forklaringer som er avgitt i en hovedforhandling, gjenbrukes av ankedomstolen under ankeforhandling.

Forskriften § 6 om avspilling av opptak får anvendelse for Hålogaland lagmannsrett og omfatter opptak foretatt av Nord-Troms tingrett.

Prøveprosjekt pågår

Nord-Troms tingrett har siden mai 2018 gjennomført opptak av hovedforhandlinger, både i sivile – og straffesaker. Formålet med opptak er å dokumentere forklaringene som avgis i rettsmøter. Et lyd- og bildeopptak er egnet til å gi en bortimot fullverdig gjengivelse av forklaringen.

Med ikraftsetting av endringslov og forskrift vil nå Hålogaland lagmannsrett kunne benytte opptak fra Nord-Troms tingrett for avspilling i ankeforhandlinger. Disse skal spilles av i ankeforhandlingen for helt eller delvis å tre i stedet for direkte forklaringer i ankeforhandlingen, med mindre dette vil stride mot hensynet til forsvarlig saksbehandling.
Prosjektet Opptak i retten vil nå kunne fortsette arbeidet med å utvikle en veileder for gjennomføring av forhandlinger både i tingrett og lagmannsrett. Da med tanke på opptak og gjenbruk av disse.