De alminnelige domstolene

sjangerbilde lover 200.jpg

På disse sidene gis en kort oversikt over rettssystemet. Mer informasjon om de ulike rettsinstansene finner du nederst.

De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene (inkludert Oslo byfogdembete). Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker. De avgjør konkrete saker som bringes inn til retten og tar aldri selv initiativ til å reise en sak.

Domstolene er en del av det offentlige styringssystemet i en rettsstat bygd på demokratiske grunnprinsipper. De betegnes ofte som den tredje statsmakt.

Høyesterett

Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes.

Lagmannsrettene

Det er seks lagmannsretter i Norge, disse dekker hvert sitt geografiske område (lagdømme).

Tingrettene

Domstolene i første instans kalles tingretter. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Dette kalles domstolens domssogn eller rettskrets.

I Oslo er det to domstoler i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete

 


Forliksrådene

Alle kommuner har et forliksråd som mekler i sivile saker. Les mer om forliksrådene. (Justisdepartementets nettsted)