Sakskostnader

Diverse pengesedler

Denne siden gir en oversikt over kostnader knyttet til å få behandlet en sak i retten.

Saker med og uten rettsgebyr

De fleste saker er gebyrpliktige (se oversikt over rettsgebyr i de ulike sakene).

Derimot skal det ikke betales gebyr for

  • sak om farskap
  • sak om barnefordeling, samværsrett eller foreldremyndighet
  • sak mellom ektefolk eller fraskilte om opphevelse av formuesfellesskap og om lignende økonomiske forhold
  • sak om umyndiggjøring eller oppheving av vergemål
  • sak som reises av en trygdet mot Arbeids- og velferdsdirektoratet eller ellers i henhold til pensjons- eller trygdelovgivningen
  • sak mot arbeidsgiver, når saken gjelder tjeneste- eller arbeidsforhold og reises av arbeidstaker
  • sak etter tvistelovens kapittel 36 om overprøving av administrative vedtak om frihetstap og andre tvangsinngrep
  • sak om leie av bolig etter reglene i husleieloven og rettigheter til andel i borettslag
  • sak som behandles etter lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

Les mer i rettsgebyrloven § 10 på lovdata.no

Gå til egen side om rettsgebyr

Dekning av utgifter til advokat

Hvis saken som skal i retten ikke kommer inn under ordningen med fri rettshjelp (les mer om fri rettshjelp), så må partene i saken selv dekke utgiftene til egen advokat. Hvis saken ender med dom kan den tapende part pålegges å dekke den vinnende parts advokatutgifter.

Sideutgifter i en sak

Sideutgifter er utgifter som påløper i forbindelse med behandlingen av en rettssak, men som ikke knyttes til rettsgebyr og salær til advokat (prosessfullmektig). Den parten som begjærer forretningen dekker også alle utgifter til meddommere, skjønnsmedlemmer, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter. De mest typiske sideutgifter er utgifter til fagkyndige meddommere og sakkyndige.

Hovedregelen er at sideutgifter skal betale forskuddsvis, men enkelte advokater har rett til å betale etterskuddsvis. I likhet med rettsgebyr er det også saksøker som skal betale forskudd/dekke sideutgiftene i første omgang, men hvem som til slutt må bære kostnadene fastsettes i dommen/kjennelsen ut fra de alminnelige reglene om sakskostnader (tvisteloven kapittel 20).

Skriftlig oppdragsbekreftelse fra advokaten

Advokater som er medlem av Advokatforeningen er pålagt å gi skriftlig oppdragsbekreftelse (lenke til Advokatforeningens nettsted) til sine klienter. Bekreftelsen skal angi hva oppdraget går ut på og antatt omfang, angivelse av hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, samt informasjon om klageadgang. Alle som benytter advokat anbefales å be om en slik oppdragsbekreftelse.

Hvis man syns egen advokats salærkrav er for høyt, kan man i en sivil sak be retten om å ta stilling til salærkravet, se tvisteloven § 3-8 (lenke til lovdata.no).