Om meddommervalg for kommuner

Her finner du informasjon til kommuner som skal velge lagrettemedlemmer og meddommere, samt skjønnsmedlemmer.

Hvis du er privatperson og ønsker å bli meddommer, ta kontakt med din kommune.

Nytt meddommerutvalg 2017-2020

Før 1. juli 2016 skal kommunene velge blant annet lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer. Rapportering av utvalg skjer på https://www.meddommerutvalg.no.

Frist for innrapportering er 15. september 2016.

For spørsmål om valget, ta kontakt med Domstoladministrasjonen på telefon 73567000 eller e-post postmottak@domstol.no

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Det er laget nye nettsider for nye og reoppnevnte meddommere. Her kan meddommere lese veiledninger, se filmer og gjennomgå introduksjonskurs. Ved henvendelser til meddommere, kan kommunene vise til disse nettsidene for opplæring.

Her finner du nye nettsider om meddommerordningen og hva det vil si å være meddommer. 

 

Informasjon til kommunene

Følgende brev er sendt til kommunene fra Domstoladministrasjonen:       

1) Rapportering av valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Vedlegg til dette brevet er: Eksempel meddommer.

2) Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Vedlegg til dette brevet er: Kommunebrev vedlegg. 

I tillegg har dette brev gått fra Justisdepartementet til kommuner og fylkesmenn. Der tas opp valg av forliksråd og skjønnsmedlemmer.

 

Hvordan velges lekdommere?

For hver tingrett skal det være to utvalg av lekfolk (ett for kvinner og ett for menn) som meddommerne trekkes fra. Det samme gjelder lagmannsrettene. Fra disse utvalgene trekkes både meddommere og lagrettemedlemmer.  

Lekdommere velges av kommune- eller bystyret for en periode på fire år. Domstolloven (lenke til lovdata.no) stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere: Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet. Disse kan ikke velges:

 • Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • Den som er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • Den som har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • Den som er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.

Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere. De som ikke kan velges er:

 • stortingets representanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Lekdommerne blir trukket tilfeldig fra utvalget til hver enkelt sak. Det skal være like mange av hvert kjønn.