Hva kan jeg klage på?

Du kan klage dersom du mener at en dommer overtrer de plikter stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

Vi gjør oppmerksom på at Tilsynsutvalget ikke kan overprøve domstolenes rettslige og faktiske vurderinger i konkrete saker. Både selve rettsavgjørelsen og den saksbehandling som ligger til grunn for avgjørelsen, kan bare prøves gjennom anvendelse av rettsmidler (anke, gjenåpning). Det er uten betydning for utvalgets prøvelsesadgang om adgangen til å anke m.v. har vært benyttet eller ikke, jf. domstolloven § 236.

 

Forhold som Tilsynsutvalget f.eks. kan behandle:

  • lang saksbehandlingstid
  • dommerens oppførsel og uttalelser

 

Forhold som Tilsynsutvalget f.eks. ikke kan behandle:

  • resultat av avgjørelser (dom og kjennelse)
  • vurdering av dommerens habilitet
  • avskjæring av bevis, som f.eks. vitner og bevisvurderinger
  • forhold som er utenfor klagefrist