Hva skjer videre?

Hvis klagen vurderes avvist vil klager få varsel om dette. Klager vil få mulighet til å kommentere dette. Den innklagede dommer vil få kopi av varselet.

Dersom klagen tas til behandling, oversendes klagen til den dommer som det klages på for uttalelse. Det kan også innhentes uttalelse fra andre som kan opplyse saken. Både dommer og klager vil få kopi av alle saksdokumenter som kommer inn.

Hvis Tilsynsutvalget finner klagen berettiget, kan utvalget vedta disiplinærtiltak i form av kritikk eller advarsel. Selv om utvalget ikke finner grunn til å ilegge disiplinærtiltak kan det avgi en uttalelse om hva det anser som god dommerskikk. Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke påklages, men kan bringes inn for domstolene ved søksmål. Søksmålsfristen er to måneder etter at parten ble underrettet om vedtaket.Hvilke konsekvenser for den underliggende saken / rettssaken får det at jeg klager?
Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingen for Tilsynsutvalget ikke får noen innvirkning på den eventuelt underliggende rettssaken som er til behandling i domstolssystemet. En klage til Tilsynsutvalget må holdes atskilt fra den muligheten man har til å anke til en høyere instans. Det er her snakk om to parallelle prosesser som ikke påvirker hverandre.