Hvem kan jeg klage på?

Utvalget behandler klager på juridiske dommere i tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett (de alminnelige domstolene), samt dommere i jordskifterettene og jordskifteoverrettene (jordskiftedomstolene). Ordningen omfatter også midlertidige dommere, det vil si dommerfullmektiger.

Meddommere (lekdommere) og andre ansatte i domstolene, samt medlemmer av forliksrådene er ikke omfattet av ordningen. Klager på medlemmer i forliksrådene rettes til Justisdepartementet.

Tilsynsutvalget kan ta en sak til behandling etter henvendelse fra andre enn dem som har klagerett, eller av eget tiltak.