Hvem kan klage?

Parter, prosessfullmektiger, sakkyndige, vitner og andre personer som er berørt av dommerens opptreden har klagerett.

Justisdepartementet, Domstoladministrasjonen og domstolleder, samt Den Norske Advokatforening, har en selvstendig klagerett. I tillegg har også "andre som har en særlig interesse i å få Tilsynsutvalgets vurdering av dommerens atferd”, klagerett.

Klagerett for forhold utenfor tjenesten er forbeholdt Justisdepartementet, Domstoladministrasjonen og vedkommende domstolleder.