Klagefrister og skjema

Klagefrister
Klagefristen er tre måneder fra det påklagede forholdet fant sted. Utvalget kan imidlertid på eget grunnlag velge å ta klagen til behandling, dersom klagen fremsettes senere enn tre måneder, men innen ett år etter at forholdet fant sted.

Klageskjema
Laste ned klageskjema (word)

Hvor sender jeg klageskjemaet?
Postadresse:
Tilsynsutvalget for dommere 
Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim

Klagen må være signert, og må derfor sendes pr. brevpost.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det klages på flere forhold, vil klagefristen løpe for hvert enkelt forhold. Klagebehandlingen for Tilsynsutvalget får ikke noen innvirkning på den eventuelt underliggende rettssak som er til behandling i domstolssystemet.

En klage til Tilsynsutvalget må holdes adskilt fra den muligheten man har til å anke til en høyere instans. Det er her snakk om to parallelle prosesser som ikke påvirker hverandre.