Tilsynsutvalgets medlemmer

 

Tilsynsutvalget består av følgende personer (personlig varamedlem i parentes):


 • Lagdommer Bjørn Erik Hansen, Eidsivating lagmannsrett, leder
  (Lagdommer Carl August Heilmann, Borgarting lagmannsrett))
 • Tingrettsdommer Heidi Heggdal, Oslo tingrett
  (Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleiven, Aust Agder tingrett)
 •  Jordskifterettsleder Trond Berge, Sør-Rogaland jordskifterett
  (Jordskifterettsleder Liv Oddveig Nergaard, Nord-Troms jordskifterett) 
 • Professor Svein J. Magnussen, Psykologisk inst. Universitetet i Oslo
  (Organisasjonsdirektør Gerd Ingunn Opdal, Etne)
 • Direktør Turid Ellingsen, Tyristrand
  (Renholder Aud Helene Marthinsen, Kåfjord kommune)
 • Advokat Ketil Myhre, Gjøvik
  (Advokat Bjørn Hübert Senum, Kristiansand)