Tilsynsutvalgets medlemmer

 

Tilsynsutvalget består av følgende personer (personlig varamedlem i parentes):


 • Lagdommer Bjørn Erik Hansen, Eidsivating lagmannsrett, leder
  (Lagdommer Carl August Heilmann, Borgarting lagmannsrett)
 • Tingrettsdommer Heidi Heggdal, Oslo tingrett
  (Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven, Aust-Agder tingrett)
 • Jordskifterettsleder Trond Berge, Sør-Rogaland jordskifterett
  (Jordskiftelagdommer Liv Oddveig Nergaard, Hålogaland lagmannsrett)
 • Professor Svein J. Magnussen, Psykologisk inst. Universitetet i Oslo
  (Overlege Eva Albertsen Malt, Akershus universitetssykehus)
 • Divisjonsdirektør Turid Ellingsen, Kartverket
  (Renholder Aud Helene Martinsen, Kåfjord kommune)
 • Advokat Ketil Myhre, Gjøvik
  (Advokat Bjørn Hübert Senum, Kristiansand)