35 millioner til domstolene

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 35 millioner kroner til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Regjeringen håper ifølge en pressemelding på regjeringen.no at dette gjør det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

Justisminister Monica Mæland sier i pressemeldingen at koronasituasjonen gjør det vanskelig å avvikle sakene i domstolen på vanlig måte.
- Det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstiden i domstolene ikke blir for lang. Derfor bevilger vi nå 35 millioner kroner for å kunne legge til rette for at flere rettssaker kan gjennomføres ved hjelp av fjernmøteteknologi.

Hun forteller at Regjeringen foreslår å sette av 35 millioner kroner til innkjøp av teknisk utstyr i domstolene. Bevilgningen skal bidra til å gjennomføre flere rettssaker ved bruk av fjernmøteteknologi og såkalte «hybrider» hvor noen aktører fysisk i rettssalen, mens andre deltar via fjernmøte.                                                                               

Oppfølging av midlertidig forskrift

Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven med tiltak som er nødvendige for å muliggjøre og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet. Forskriften åpner for økt bruk av fjernmøter og fjernavhør slik at rettsmøter kan gjennomføres uten at samtlige deltakere er til stede i rettssalen.

Forskriften får imidlertid ikke full effekt så lenge domstolene mangler det nødvendige tekniske utstyret for kunne gjennomføre fjernmøter. De fleste tingrettene er ikke inkludert i dagens pågående prosjektet «Digitale domstoler», og har i varierende utstrekning tilgang til teknisk utstyr for å gjennomføre saker digitalt.

Glad, men trenger mer

Avdelingsdirektør Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen er glad for pengene som nå foreslås fra Regjeringen.

- Dette er i tråd med det behovet vi har spilt inn til departementet på vegne av domstolene, sier han. Men han understreker at domstolene kommer til å trenge enda mer ressurser som følge av koronapandemien:
- Regjeringen kommer senere i måneden med en ny proposisjon om den såkalte fase tre i håndteringen av koronasituasjonen. Vi har spilt inn at domstolene vil trenge betydelige midler, både i år og de to påfølgende årene, for å ta unna restanser og forventet vekst i flere sakstyper, forklarer han.
- Vi har beregnet at vi i år vil trenge 24 millioner kroner til økt bemanning. Dette øker til nesten 104 millioner i 2021, mens behovet i 2022 er beregnet til 38 millioner.

I tillegg til økt bemanning har domstolene også behov for å leie eksterne lokaler for å kunne avvikle flere fysiske rettsmøter under koronakrisen. Behovet har sammenheng med at det ikke er mulig å oppfylle smittevernbestemmelsenes krav om avstand i nåværende rettslokaler. De fleste domstoler har få store rettsaler. Fellesarealene er trange i mange tinghus, det begrenser hvor mange som kan tas inn i bygningene på samme tid. Det er nødvendig å leie ekstra lokaler utenfor rettsbygningene for å hindre at kapasiteten til å avvikle saker blir sterkt redusert. Dette gjelder særlig i større saker med flere parter/aktører.

Det vil også være nødvendig å leie inn ekstra rettsaler for å kunne utnytte de ekstra dommerressursene som er nevnt ovenfor.
- Dette vil beløpe seg til ca. 40 millioner kroner i 2020, mener Berget.

 

Til toppen