Dette skjer i domstolene 29. november - 3.desember

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Buskerud tingrett

Tre menn er tiltalt for grovt bedrageri. Tiltalen forteller om bla. systematisk unndragelse av merverdiavgift, falske fakturaer og hvitvasking av store beløp. (29. november – 14. desember) Saksnummer 21-098031MED-TBUS/TDRA

 

Eidsivating lagmannsrett

Lagmannsretten behandler bevisanke i sak mot til sammen ni menn som er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Tiltalen går ut på oppbevaring og salg av store mengder narkotika. I 2018, etter forutgående planlegging og som ledd i virksomheten til en gruppe som forestod ulovlig narkotikavirksomhet, bidro de med ulike roller til å innføre til Norge og oppbevare til sammen 50,68 kilo amfetamin, 7,08 kilo råopium og 86,96 kilo hasj, og videre til å levere deler av narkotikaen til mottakere i Norge. (30. november – 17. desember) Saksnummer 20-074872AST-ELAG

 

Haugaland og Sunnhordland tingrett

En mann er tiltalt for å ha anskaffet, innført eller besittet fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn. Mannen var ifølge tiltalen i besittelse av minst 22 bilder som seksualiserer barn eller fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Det legges ned påstand om inndragning av en mobiltelefon og en mailkonto. (3.desember) Saksnummer 21-129756MED-THOS/TLEI

 

Hordaland tingrett

En mann er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 14 år. Barnet var mannens datter og overgrepene skal ifølge tiltalen pågått over ett år. I tillegg er mannen tiltalt for ved bruk av mobiltelefon og en datamaskin, oppsøkte han ved flere anledninger internettsider inneholdende bilder og videoer som viste seksuelle overgrep mot barn. 63 bilder var slettet fra en datamaskin men ble gjenfunnet av politiet. (29. november – 3. desember) Saksnummer 21-048519MED-THOD/MEDS

To menn og en kvinne er tiltalt etter Dyrevelferdsloven. De tre tiltalte skal ha hatt 22 storfe i et fjøs, i et ekstremt dårlig levemiljø bla ved at: Dyrene sto med gjødsel oppunder buken, hadde store problemer med å bevege seg og for å hvile måtte de legge seg ned i møkk med overhengende fare for å bli sittende fast og/eller bli tråkket på av andre dyr og/eller bli nedkjølt. Når Mattilsynet ankom lå en kvige med bare hode, hals og litt av ryggen over møkken. Minst fem storfe; en kvige, en okse og tre ungokser var da allerede døde som følge av forholdene. Kadavrene ble liggende til forråtnelse i bingene noe som bla medførte fare for sykdom og/eller stress for de levende dyrene.
(29. november – 6. desember) Saksnummer 21-081326MED-THOD

 

Midtre Hålogaland tingrett

En mann er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 10 år. (30. november – 3. desember) Saksnummer 21-094807MED-TMHA/TNAR

 

Nord-Troms og Senja tingrett

En mann er tiltalt for grovt bedrageri mot NAV. Mannen skal ifølge tiltalen fylt ut meldekort med færre antall timer arbeidet enn det reelle timetallet og på den måten tilegnet seg nesten 160 000 kroner urettmessig i arbeidsavklaringspenger. (30. november) Saksnummer 21-119434MED-TNTS/TTRM

 

Oslo tingrett

En mann er tiltalt for å ha truet en kvinne på bussen. Ifølge tiltalen skal han ha sagt at han hadde en pistol i vesken sin og at han skulle drepe henne. Han er også tiltalt for seksuell handling uten samtykke og brudd på smittevernloven. (1. – 2. desember) Saksnummer: 21-131670MED-TOSL

En ung mann skal ifølge tiltalen ha slått en taxisjåfør gjentatte ganger i hodet. Han er også tiltalt for flere tilfeller av vold mot en kvinne. (29. november – 1. desember) Saksnummer: 21-147956MED-TOSL

Tvistesak: Saksøker krever erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. Han ble dømt i tingretten og frihetsberøvet i 247 døgn, før en frikjennelse i lagmannsretten. Saksøkeren mener at medieomtalen rundt saken har skadet hans posisjon som Iman. Staten mener at det er saksøkers egen feil at han ble straffeforfulgt siden han nektet å forklare seg for politiet.  (29. november) Saksnummer 21-124459TVI-TOSL

 

Romerike og Glåmdal tingrett

Tingretten gjennomfører forberedende rettsmøte. En mann er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Mannen skal ifølge tiltalen skal mannen via en videochattetjeneste på Yahoo-Messenger tatt kontakt med en person bosatt på Filippinene, som etter instruksjoner fra mannen sørget for at en ukjent gutt med oppgitt alder på 13 år blant annet utførte seksuelle handlinger med minst en av to ukjente jenter i 12 – 13 års alderen. Mannen ga instruksjoner om hvordan han ville overgrepene skulle utføres. Overgrepene ble filmet og direkteoverført via internett til hans PC-skjerm, samtidig som han uttrykte tilfredsstillelse mens overgrepene ble begått. (1. desember) Saksnummer 21-122578MED-TROG/TEID

En mann er tiltalt etter Straffelovens § 291 for ved truende atferd å ha fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Mannen skal ifølge tiltalen presset fornærmede til å filme at hun utførte seksuell omgang med seg selv for så å sende filmene til ham på Snapchat ved å true med at han, dersom hun ikke gjorde som han ba om, ville dele tidligere mottatte nakenbilder av henne med andre. Saken har en strafferamme over 6 år. (2.desember) Saksnummer 21-108114MED-TROG/TEID

  

Indre og Østre Finnmark tingrett

En mann er tiltalt for ruskjøring i stjålet bil. Blodprøve tatt av ham samme dag viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,11 promille. (3.desember) Saksnummer 21-012099MED-TIOF/TVAD

 

Søndre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for ulovlig innføring av narkotika. Mannen skal ved Svinesund, fraktet 150 000 tabletter Rivotril 2 mg fra Sverige til Norge. Narkotikaen var plassert i kapellhengeren til en DAF trekkvogn som mannen var fører av. (29. november - 2.desember) Saksnummer 21-111842MED-TSOS/THAL

 

Sør - Rogaland tingrett

Fem menn er tiltalt for ran mot en annen. Mennene skal ifølge tiltalen siktet på fornærmede med luftpistol, og sagt at han skulle dø, eller lignende, samt at de slo og sparket ham i hodet og kroppen ved bruk av en softgun/luftpistol. Mennene tok fra fornærmede en mobiltelefon og kr. 500,- i kontanter.
(29. november – 3. desember Saksnummer 21-130140MED-TSRO/TSTA

 

Trøndelag tingrett

En mann er tiltalt for brudd på Naturmangfoldloven. Mannen skal over flere år oppsøkt flere reirlokasjoner til artene hubro, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk og hønsehauk. Under oppholdet ved reirene ringmerket han unger, hvilket medførte forstyrrelser for de hekkende fuglene og ungene. Mannen skal i tillegg oppsøkt to ulike reirlokaliteter til arten hubro hvor det foregikk hekking. Han oppholdt seg i lengre tid ved reirene og samlet inn døde byttedyr, mytefjær og annet biologisk materiell med tilknytning til hekkingen, samt at han ringmerket minst en unge. Dette medførte forstyrrelser for de hekkende hubroene og ungene på reirlokasjonene. (2. – 3. –desember) Saksnummer 21-138715MED-TTRO/TTRD

 

Vestfold tingrett

En manne r tiltalt for grovt heleri. Mannen skal ha mottatt til sammen kr 182 482 på to av sine bankkonti, hvoretter han tok ut og/eller overførte kr 61 000 av dette til andre bankkonti, til tross for at pengene var utbytte fra bedragerier. (3. desember) Saksnummer 21-123996MED-TVES/TTON

 

 

 

Til toppen