Dette skjer i domstolene: Uke 21

Illustrasjonsbilde: Helgeland jordskifterett behandler denne uka en sak om rettsfastsettende tvistesak om beiterett. Foto: Domstoladministrasjonen

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Denne uka er det også med saker fra jordskifterettene for første gang. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
En kvinne er tiltalt for overlatelsesmedvirkning. Av tiltalen kommer det frem at kvinnen skal ha latt en person bruke sin personbil uten å forvisse seg om at han fylte vilkårene for å føre den. Vedkommende var ifølge tiltalen påvirket av THC, amfetamin og klonazepam tilsvarende over 1,2 promille under kjøringen og heller ikke hadde gyldig førerkort (26. mai) Saksnummer 21-050126MED-TAGD/TARD

En mann er tiltalt for rus og uaktsom kjøring med ATV. Mannen kjørte slik at han mistet kontroll over kjøretøyet og kjørte ut av veien og inn i en fjellvegg. Han ble påført personskade, og det oppstod skade på kjøretøyet. (28. mai) Saksnummer 21-056697MED-TAGD/TARD

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over dom i sak om gyldigheten av vedtak om registrering av DNA-profil mellom Staten ved Justis og beredskapsdepartementet og part. (25. mai) Saksnummer 20-087451ASD-BORG/03

Buskerud tingrett
En mann er tiltalt etter Bokføringsloven. Som innehaver av et enkeltmannsforetak
unnlot den tiltalte over en periode på ni år, helt eller delvis å føre, eller sørge for å få bokført
foretakets regnskaper. Dette selv om foretaket gjennom hele perioden drev næringsvirksomhet og var bokføringspliktig etter bokføringsloven § 2. (25. mai) Saksnummer 21-043152MED-TBUS/THOK

En mann er tiltalt for tre tilfeller av grov økonomisk utroskap. Som daglig leder av tre forskjellige firmaer skal den den tiltalte, i følge tiltalten, ha overført uriktig nærmere 2 millioner kroner til andre kontoer. Overføringene ble, helt eller delvis, legitimert med fiktive fakturaer. (26. mai–1. juni) Saksnummer 21-010503MED-TBUS/TDRA

Eidsivating lagmannsrett
Lagmannsretten gjennomfører ankebehandling i sak der to unge gutter er tiltalt for flere tilfeller av vold og grov kroppskrenkelse og for oppbevaring av narkotika. (28. mai) Saksnummer 21-047681AST-ELAG/

Gulating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler blant annet denne uka en anke over dom mellom to parter  i sak om rett til å være koblet på VA-anlegg (vann og avløp) (25.–26. mai) Saksnummer 21-024130ASD-GULA/AVD1

Helgeland jordskifterett
Jordskifteretten gjennomfører første ordinære rettsmøte i rettsfastsettende tvistesak om beiterett. Tvisten omhandler parts beiterett på omliggende bruksnummer. (25. mai) Saksnummer 20-023406RFA-JMOS

Helgeland tingrett
En mann er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Saken har en strafferamme over seks år. (26. mai–11. juni) Saksnummer 20-176778MED-THEL/TMRA

Hordaland tingrett
En mann er tiltalt for grov forsikringssvindel. I følge tiltalen skal mannen over en femårsperiode mottatt uføretrygd fra NAV til tross for at han var i fullt arbeid. Han forledet ifølge tiltalen på den måten NAV til å utbetale ham til sammen 1,3 millioner kroner i uførepensjon som han ikke hadde krav på. I samme periode unnlot han å informere DNB Livsforsikring om at han var i fullt arbeid og mottok lønn. Han forledet dermed forsikringsselskapet til å utbetale ham over 800 000 kroner, samt innvilge ham betalingsfritak på forsikringsavtalen på nærmere 150 00. (25.–28. mai) Saksnummer 21-015668MED-THOD/2

En mann er tiltalt for skadeverk på en bygning. Mannen skal ved fire anledninger kastet stein og ødelagt butikkvinduet til samme butikk i Bergen sentrum. Han er også tiltalt for å krenket et besøksforbud som omhandlet forbud mot å oppholde seg i sentrum ved den omtalte butikken. (26. mai) Saksnummer 21-053197MED-THOD/TBER

En kvinne er tiltalt for drapsforsøk i psykotisk tilstand på sine tre mindreårige barn (28. mai–4. juni) Saksnummer 20-049820MED-THOD/6

Lista jordskifterett
Jordskifteretten avholder rettsmøte i sak med mange parter i sak om ny utforming av eiendom og varig bruksrett. (28. mai) Saksnummer 20-068071REN-JFLE

Møre og Romsdal tingrett
En mann er tiltalt for flere tilfeller av oppbevaring av amfetamin og for oppbevaring av tre liter GHB. Mannen er også tiltalt for å ha forlatt fengselet under soning av en 90 dagers dom i åpent fengsel. (25. mai) Saksnummer 21-009688MED-TMOR/TMOL

I følge tiltalen skal en mann ha tent på et boligkompleks med tre bygninger og 12 leiligheter. Mannen antente ifølge tiltalen en sofa og noen trefjøler i svalgangen i 1. etasje mellom to av bygningene. Det oppstod kraftig brann i de to bygningene og røykutvikling i hele boligkomplekset. Det befant seg totalt 22 personer i de ulike leilighetene. (27.–28. mai) Saksnummer 21-056552MED-TMOR/TMOL

Nord-Troms og Senja tingrett
En mann er tiltalt etter Dyrevelferdsloven. Den tiltale skal, i egenskap av å være sauebonde, over lengre tid unnlot han som dyreeier og dyreholder å sørge for at flere av sauene han hadde fikk tilstrekkelig tilsyn, stell og fôr. Ved Mattilsynets tilsyn ble det funnet minst 83 døde og 13 levende dyr i fjøset, hvorav 11 av de levende dyrene var så avmagret og helsemessig reduserte at de senere måtte avlives. (26.–27. mai) Saksnummer 21-028514MED-TNTS/TFIN

Norges Høyesterett
Ankebehandling over dom i sak om straff for grovt uaktsomt trygdebedrageri. Saken er en gjenåpning av Høyesteretts dom av 15. mars 2017. (27. mai) Saksnummer 20-046393STR-HRET

Oslo tingrett
Tre unge menn er tiltalt for å ha skutt og drept en person i januar 2020. To andre menn er tiltalt i samme sak for å hjulpet den ene til å unndra seg straffeforfølgning ved å kjøre ham over grensen til Sverige. (25. mai–17. juni) Saksnummer: 21-004571MED-TOSL

En mann er tiltalt for å ha truet en journalist som hadde anmeldt han og en politibetjent. Han er også tiltalt for skremmende og plagsom opptreden, og for å ha krenket privatlivets fred, til en rekke personer og delt filmer av dette på Snapchat og Instagram. (27. mai–10. juni) Saksnummer: 21-029616MED-TOSL)

I en tidligere utsatt straffesak er to menn tiltalt for å ha lurt en bank til å gi dem 8 lån på til sammen 16,5 millioner kroner med falsk dokumentasjon. (27. mai–8. juni) Saksnummer: 20-150776MED-OTIR

Tvistesak behandles i tingretten. Tvisten omhandler krav på utbetaling av feriepenger i tråd med ferielovens bestemmelser, og hvor mye feriepenger de har krav på å få utbetalt. Saksøkerne hevder at de har krav på både lovpålagte feriepenger og utbetalt lønn i feriefritiden jamfør egne arbeidsavtaler med den spanske ambassade. (25.–28. mai) 20-052506TVI-TOSL:

Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi - Indre og Østre Finnmark tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppskrenkelse. Mannen skal ha slått den fornærmedes hode mot en bil slik at han ble påført hjernerystelse. Kroppskrenkelsen anses grov særlig på grunn at fornærmedes unge alder. (27. mai) Saksnummer 21-023920MED-TIOF 

Sogn og Fjordane tingrett
En mann er tiltalt for å ha tent på et hus. Huset til fornærmede fikk omfattende brann- og røykskader, og fornærmedes hund døde i brannen. I tillegg er han tiltalt for ved en senere anledning å ha kjørt han inn i siden på bil tilhørende fornærmede i brannsaken, slik at denne ble dyttet inn i to andre biler. Alle tre biler ble påført materielle skader for minst 180 000 kroner. (25.–31. mai) Saksnummer 21-039445MED-TSOF/TFOR

Tingretten behandler en midlertidig forføyning i sak om å stoppe aktivitet med å sette opp hindringer i felles avkjørsel (28. mai) Saksnummer 21-062408TVI-TSOF/TFOR

Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett
Jordskifteretten gjennomfører rettsmøte i rettsendrende sak som omhandler oppløsning av sameie og sambruk. (28. mai) Saksnummer 20-071465REN-JFOR

Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for hallikvirksomhet. I følge tiltalen skal mannen i tidsrommet 2016 til 2019 ha formidlet ved flere anledninger kontakt mellom prostituerte og kjøpere av de prostituertes seksuelle tjenester, og i tillegg stilt lokaler til disposisjon for prostituerte for utøvelse av deres prostitusjonsvirksomhet. (25.–27. mai) Saksnummer 21-054700MED-TTRO/TTRD

Vestre Finnmark tingrett
En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri. Ved å tilegne seg bankkort og pinkode skal den tiltalte ha misbrukt dette ved å ta ut over 300 000 kroner urettmessig fra fornærmedes konto (26.–27. mai) Saksnummer 20-048868MED-TVFI

Til toppen