Dette skjer i domstolene: Uke 45

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie leder anken fra Natur og Ungdom og Greenpeece over lagmannsrettens dom i saken mot Staten v/Olje- og energidepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder lagmannsrett (16 saker)

Lagmannsretten har hovedforhandling i sak anket fra jordskifteretten om adgang til skogsparsell og driftsbygning. (3-4.november) Saksnummer 19-190162SKJ-ALAG

Agder lagmannsrett gjennomfører ankeforhandling i anke over dom i sak der en mann har saksøkt Justis og beredskapsdepartementet for erstatning etter uberettiget straffeforfølgning.
(5.november) Saksnummer 20-098651ASD-ALAG


Asker og Bærum tingrett (48 saker)

En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri mot flyselskapet SAS. Tiltalt har over en lengre periode sendt inn fiktive krav og med forfalskede underskrifter om erstatning for forsinket eller innstilt flyavgang og på den måten forledet SAS til urettmessig å utbetale nærmere 1,5 millioner kroner.
(3.november) Saksnummer 20-108064MED-AHER/1

Aust-Telemark tingrett (8 saker)

En mann står tiltalt for to tilfeller av vold og trusler mot offentlig tjenestemenn. I det ene tilfellet gjelder tiltalen vold og trusler mot politibetjenter, og den andre tiltalen gjelder for å ha truet med straffbar adferd ovenfor vektere. (6.november) Saksnummer 20-109163MED-AUTE

Bergen tingrett (83 saker)

To menn står tiltalt for to tilfeller av grovt ran. I begge tilfellene ble de fornærmede utsatt for massiv vold og trusler om at de skulle drepes. Begge fornærmede ble overfalt mens de satt i bil. (4-17. november) Saksnummer 20-087515MED-BERG/6

Borgarting lagmannsrett (24 saker)

Lagmannsretten har hovedforhandling i sak der en kvinne har gått til sak mot Oslo Pensjonsforsikring AS. Saken gjelder uttak av tjenestepensjon og aldersgrenser.
(4-5.november) Saksnummer 20-046195FØR-BORG/01

Lagmannsretten behandler anke over bevis i drapssak. (3-20.november)
Saksnummer 20-114677AST-BORG/02

Drammen tingrett (31 saker)

En mann er tiltalt for å ha kjørt bil til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve viste en promillekonsentrasjon på 2,41. Kjøreturen endte utfor veien og i et autovern. Mannen er i tillegg tiltalt for å nekte å oppgi personalia og for kjøring uten gyldig førerkort.
(4.oktober) Saksnummer 20-131862MED-DRAM

Eidsivating lagmannsrett (4 saker)

Lagmannsretten behandler en bevisanke i sak med grov mishandling i familieforhold med legemskrenkelse. Det er satt av to dager til saken. (3-4.november) Saksnummer 19-190073AST-ELAG/

Fredrikstad tingrett (15 saker)

To menn er tiltalt for oppbevaring av 8 kilo hasj i tillegg til salg for minst 160 000 kr. Den ene mannen er også tiltalt for forsøk på å dyrke frem til sammen 40 cannabis planter, eller medvirket til dette. Plantene ville til sammen gitt et utbytte på ca. 1,4 kilo THC-holdig plantemateriale. Han lyktes ikke fordi «plantasjen» ble oppdaget av politiet.  (4-5.november) Saksnummer 20-107087MED-FRED

En mann er tiltalt for bedrageri mot NAV. Tiltalte unnlot å føre opp riktig antall timer han faktisk hadde arbeidet. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling på tilsammen kr 149 977. (3.november) Saksnummer 20-123891MED-FRED

Frostating lagmannsrett (6 saker)

Lagmannsretten behandler anke over dom der saksøkte ble frifunnet i tingretten for krav om erstatning etter aksjeloven på 25 millioner kroner. Fire saksøkere mener at saksøkte har et personlig erstatningsansvar i saken (2-6.november) Saksnummer 20-056723ASD-FROS

Glåmdal tingrett (9 saker)

Tingretten har hovedforhandling i straffesak der en mann står tiltalt for ulovlig bevæpning på offentlig sted. (4.november) Saksnummer 20-137593MED-GLOM

Hedmarken tingrett (16 saker)

En mann står tiltalt for grovt bedrageri for å ha opplyst uriktige opplysninger på meldekort til NAV. På den måten tilegnet han seg nærmere 170 000 kr. Han er også tiltalt etter straffelovens §221 første ledd for å ha oppgitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet når denne er bestemt til å avgi bevis. (6.november) Saksnummer 20-077843MED-HEDM

Inntrøndelag tingrett (18 saker)

En kvinne og en mann er tiltalt for grov omsorgsunndragelse idet de har holdt barn tilbake i utlandet uten samtykke fra far som hadde delt foreldreansvar for barnet (2. november)
Saksnummer 20-048120MED-INTR)

Lister tingrett (7 saker)

Lister tingrett behandler en straffesak der to unge menn i mars i år befant seg i en bil som havnet på taket i en bilulykke. Den ene omkom og den andre ble lettere skadet.
(2-24. oktober) Saksnummer 20-088597MED-LIST

Nordmøre tingrett (6 saker)

En ung mann er tiltalt for voldtekt. Voldtektene ble gjennomført ved at tiltalte tok kvelertak på fornærmede og kom med drapstrusler. (5-6.november) Saksnummer 20-098632MED-NOMO

Nord-Troms tingrett(22 saker)

En mann er tiltalt for å innlevere feilaktig opplysninger på elektroniske meldekort til NAV og på den måten tilegne seg en urettmessig utbetaling på 200 00 kr. (4.november) Saksnummer 20-124278MED-NHER

Tingretten behandler en tvistesak som gjelder avskjed i arbeidsforhold. Den ene parten er Tromsø kommune. Det er satt av fire uker til saken (2-26.november) Saksnummer 20-049867TVI-NHER

Norges Høyesterett. (2 saker)

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt å slippe inn anken fra Natur og Ungdom og Greenpeace over lagmannsrettens dom i sak mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelpere. Saken gjelder anke over dom om gyldigheten av vedtak om utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet og forholdet til Grunnloven § 112. (4-12.november) Saksnummer 20-051052SIV-HRET

Oslo tingrett (215 saker)

To menn er tiltalt for frihetsberøvelse av tre personer. De er også tiltalt for grov kroppskrenkelse, seksuelt krenkende atferd i nærvær av barn under 16 år og påvirkning av et vitne. ( 2-6. november) Saksnummer: 20-070116MED-OTIR

Tvistesak: Fortis Petroleum Norway AS - Staten v/Oljeskattkontoret. Fortis går til sak fordi de mener de ikke skulle blitt nektet fradrag for kostnader knyttet til kjøp av seismikk og administrative tjenester fra Consema. (2-13 november) Saksnummer:19-076823TVI-OTIR

Sunnmøre tingrett (16 saker)

En mann er tiltalt for flere brudd på Merverdiavgiftsloven, Bokføringsloven og Ligningsloven ved å unndra å betale skatter, avgifter og for ha unnlatt å bokføre alle opplysninger som var nødvendig for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Dette medførte unndratt skatt på over 1 million og unndratt merverdiavgift på over 1,3 millioner kroner. (6.november) Saksnummer 20-130166MED-SUMO

Sør-Trøndelag tingrett (58 saker)

En mann står tiltalt for å ha tent på en butikkbygning. Bygningen ble totalskadd med et taksert beløp på 16 millioner kr. Videre er mannen blant annet tiltalt for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. (3-10.november) Saksnummer 20-130143MED-STRO

 

 

 

Til toppen