Dette skjer i domstolene: Uke 46

Steinkjer tinghus der Inntrøndelag tingrett holder til. Foto: Domstoladministrasjonen

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Asker og Bærum tingrett (40 saker)

Tingretten har hovedforhandling i en forvaringsstraffesak der tiltalte har begjært prøveløslatelse fra fengslet. (9.-10. november) Saksnummer 20-083590MED-AHER/1

Aust-Agder tingrett (23 saker)

En mann er tiltalt for å ha forfalsket vitnemål/diplom og karakterutskrift fra et utenlandsk universitet. Hensikten var å få NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) til å godkjenne hans utenlandske utdannelse i Norge på feilaktig grunnlag. (12. november) Saksnummer 20-142068MED-AUAG

Eidsivating lagmannsrett (3 saker)

Lagmannsretten behandler en bevisanke i en sak der tre menn er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. I 2018 fraktet de 5,9 kilo kokain, 4,8 kilo amfetamin og 40 kilo hasj til Norge i et småfly fra Tyskland i tillegg til en mengde ecstasy tabletter. (10.-19. november)
Saksnummer 20-007318AST-ELAG/

Fosen tingrett (7 saker)

En mann er tiltalt i straffesak der tiltalen går ut på brudd på maskeviddebestemmelser på fiskegarn. (12. november) Saksnummer 20-119175MED-FOSN

Frostating lagmannsrett (11 saker)

Behandling av anke over dom fra tingretten om gyldigheten av et testament. (11.-12. november) Saksnummer 20-075666ASD-FROS

Lagmannsretten gjennomfører en ankeforhandling i en sivilsak i anke etter barnevernloven om partsrettigheter for besteforeldre. Partsrettigheter er de rettighetene en part har underveis i hele prosessen mens det pågår en sak. En person med partsrettigheter har rett til å delta i saken. (13.november) Saksnummer 19-165130ASD-FROS

Gulating lagmannsrett (15 saker)

Lagmannsretten behandler anke over dom i en odelsløsningssak. Når en ny eier har tinglyst skjøte på en eiendom, så har de odelsberettigede seks måneder på å ta ut stevning om odelsløsning. (9.-13. november) Saksnummer 20-018693ASD-GULA/AVD2

En ankeforhandling i anke over bevis i sak om rasediskriminering etter straffelovens §185 første ledd. Paragrafen sier dette: - forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten og har som mål å beskytte minoriteter. (12. november) Saksnummer 19-146686AST-GULA/AVD1

Halden tingrett (6 saker)

To menn er tiltalt for innføring av nærmere to kilo hasj over grensen ved Svinesund. (13. november) Saksnummer 20-110955MED-HALD

Inntrøndelag tingrett (13 saker)

En mann er tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket, og truet vedkommende i forbindelse med at vedkommende skulle avgi politiforklaring. (12. november, saksnummer 20-135523MED-INTR)

En mann er tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven idet han foretok omrøring i gjødselkjelleren som medførte at det ble frigjort gass som trengte opp til husdyrrommet. Til sammen 8 kyr døde som følge av dette. (10. november, saksnummer 20-125014MED-INTR)

Jæren tingrett (30 saker)

Tingretten behandler straffesak der to menn står tiltalt for drap etter omfattende mishandling av en mann. Mannen ble påført så store skader at han døde. (9.-20. november) Saksnummer 20-109744MED-JARE

Kongsberg og Eiker tingrett (16 saker)

En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri fra NAV ved å feilaktig oppføre riktig antall timer hun arbeidet på meldekortet. Det medførte en urettmessig utbetaling på over 100 000 kroner. (9. november) Saksnummer 20-086138MED-KOEI/01

En ung mann er tiltalt for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom som sjåfør. Det medførte at han kjørte over i motgående kjørefelt og kolliderte med møtende personbil. Passasjeren i motgående bil ble påført betydelig skade, og det oppsto store materielle skader på begge kjøretøyene. (9.-10. november) Saksnummer 20-105417MED-KOEI/02

Nord-Troms tingrett (30 saker)

En mann er tiltalt for å ha medvirket til voldtekt av barn under 14 år. Mannen har fra sitt hjemsted ved flere anledninger betalt kvinner og menn via nettet til seksuelle overgrep på barn i et annet land. Tiltalen omfatter også barn under 10 år. (9.-17. november) Saksnummer 20-026620MED-NHER

En kvinne står tiltalt for grov utpressing. Ved å benytte tvang og grove trusler har tiltalte greid å tilegne seg verdier til en samlet verdi av nærmere 700 000 kroner. Hun er i tillegg tiltalt for bedrageri mot NAV hvor hun ga uriktige opplysninger om sin økonomiske situasjon, slik at hun mottok i underkant av 850 000 kroner i stønad til livsopphold og husleie over en 5-års periode. En tredje tiltale går ut på vold, trusler og mishandling av sin tidligere samboer. (12.-24. november) Saksnummer 20-102397MED-NHER

Ofoten tingrett (6 saker)

En mann er tiltalt i straffesak for ulovlig stangfiske på anadrom laksefisk (Anadrom er et begrep som benyttes om ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk og tilbake til ferskvann igjen for gyting) (17. november) Saksnummer 20-090074MED-OFOT

Romsdal tingrett (11 saker)

En mann står tiltalt for grov overtredelse av bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven. I perioden 2011-2015 unnlot han å sørge for fullstendig bokføring av virksomhetens inntekter. Innbetalinger fra oppdragsgivere på over 10 millioner kroner ble holdt utenfor regnskapet til tiltaltes bedrift. Dette medførte en avgiftsunndragelse på over 2 millioner kroner i merverdiavgift og unndragelse av over 1 million kroner i skatt. (13. november) Saksnummer 20-103328MED-ROMS

Sogn og Fjordane tingrett (8 saker)

En ung kvinne er tiltalt for å forårsaket brann ved å sette fyr på avfallsdunker i et søppelrom som var plassert inntil bolighus. Det oppsto brann i søppelrommet som spredte seg. Beboere som befant seg i nærheten kunne lett ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget og slukket i tide. (10.-12. november) Saksnummer 20-146993MED-SOFT

Sunnmøre tingrett (23 saker)

En mann er tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig. Saken har en strafferamme over 6 år. (11.-13. november) Saksnummer 20-133951MED-SUMO

Sør-Trøndelag tingrett (59 saker)

En mann er tiltalt for å medvirket til å ta mindreårige ut av landet etter vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernsloven i 2016. Ved to anledninger rådet han barnas mor til å reise ut av landet for å unngå iverksetting av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Mor og barn forlot Norge i 2016 og returnerte i 2018. (11. november) Saksnummer 20-140812MED-STOR

En mann er tiltalt for å seksuelt misbruke sin mindreårige datter over flere år. (9.-10. november) Saksnummer 20-137832MED-STRO

Vesterålen tingrett (10 saker)

En mann er tiltalt for ved en anledning å ha sparket en politibetjent i brystet før han spyttet vedkommende i ansiktet. Ved samme anledning slo han en annen betjent i ansiktet. Han er også tiltalt for utilbørlig adferd i samme anledning ved å kalle politibetjentene ukvemsord. (13. november) Saksnummer 20-115150MED-VTRA

Vestfold tingrett (45 saker)

Tingretten gjennomfører en muntlig forhandling om en midlertidig forføyning. Saken gjelder oppføring av bygg i strid med negativ servitutt. (Forklaring: En negativ servitutt er en avtalt bestemmelse som forbyr eller innskrenker en eiers faktiske rådighet over fast eiendom. For eksempel kan en hytteeier avtale med nærmeste nabo at hen ikke skal bygge ut eiendommen ytterligere, eller det kan være forbud mot å bygge høyere enn to etasjer. Servitutten følger med selv om det skiftes eier av eiendommen) (12. november) Saksnummer 20-135464TVI-VEFO/HO

Øvre Romerike tingrett (29 saker)

En mann er tiltalt for trusler mot sin tidligere kjæreste og en annen. Han er også tiltalt for å ha oppholdt seg i Norge uten å ha oppholdstillatelse. I en periode fra 2010 til 2019 oppholdt han seg i Norge og Schengen til tross for at han i 2010 hadde fått endelig avslag på asyl. Videre ble han varig utvist fra Norge av UNE i 2012. (11. november) Saksnummer 20-132960MED-OVRO

Til toppen